پیش تصفیه R.O

دستگاه آّب شیرین کن خانگی Ro

با توجه به استاندارد‌های تعریف شده برای آب ورودی به دستگاه R.O، پیش تصفیه‌های مختلفی جهت R.O پیشنهاد می‌شود. اما به طور کلی روش های مورد استفاده عبارتند از :

1- هیدروسیکلون   Hydrocyclone   ( جهت حذف شن و ماسه آب ) .

2- فیلترشنی Sand Filter  ( جهت حذف ذرات باقطر بیشتر از 50 میکرون ) .

3- میکرو فیلترMicro Filter   ( جهت حذف ذرات با قطر بیشتر از 1 میکرون ) .

4- فیلتر کربن Carbon Filter ( جهت حذف کلر و مواد آلی ) .

5- سیستم UV ( جهت حذف عوامل بیولوژیکی زنده ) .

6- سیستم تزریق بی‌سولفیت ( جهت حذف کلر آزاد ) .

7- سیستم تزریق اسید یا قلیا ( جهت تنظیم PH ) .

According to defined standards for water entering the machine RO, RO is recommended for the various refineries. But in general, the methods used are:
1. hydrocyclone Hydrocyclone (to remove sand and water).
2. The sand filter Sand Filter (to remove particles greater than 50 microns in diameter).
3. Micro Filter Micro Filter (to remove particles larger than 1 micron in diameter).
4. Carbon Filter Carbon Filter (to remove chlorine and organic matter).
5. System UV (for removal of live biological agents).
6. bisulfite injection system (to remove free chlorine).
7. The injection of acid or alkali (to adjust PH).

Water aqua life, single water water purification, water purification, water treatment, water Saif soft water, water purification water tek, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water purification soft prices water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification units representing water tek