خصوصیات فنی عمومی سیستم ها و دستگاه های آبیاری بارانی

اسمزمعكوس خانگی

خصوصیات فنی عمومی سیستم ها و دستگاه های آبیاری بارانی

1-  دستگاه آبفشان دوار  (center pivot)

این سیستم از یک پایه مرکزی و تعدادی دهنه (span ) تشکیل میگردد. اسپن ها حول پایه مرکزی دوران نموده و زمینی دایره شکل را آبیاری می نماید  . دستگاه سنترپیوت جزء دستگاه های تمام مکانیزه بوده و حرکت  و جابجایی آن توسط الکترو موتورهای نصب شده در هر اسپین انجام میگیرد و فشار و دبی مورد نیاز سیستم توسط ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب تأمین میگردد. ارتفاع لوله دستگاه تا سطح زمین حدود 5/3 متر بوده وقادر است حداکثر قطعه زمینی 75 الی 80 هکتاری را آبیاری نماید و حداقل مساحت زیرپوشش یک دستگاه ازنظر توجیه اقتصادی 25 الی 30 هکتار می باشد . سرعت حرکت زاویه ای این دستگاه قابل تنظیم بوده و براساس آن عمق آبیاری تنظیم میگردد.

مشخصات فنی عمومی سیستم آبفشان دوار عبارتند از :

فشار مورد نیاز در ابتدای دستگاه : باتوجه به نوع پاشنده از 25 متر الی 45 متر  مکان های مناسب استفاده زمینهای یکپارچه و بزرگ

راندمان سیستم : حدود 75%

هزینه ی تمام شده در هکتار :23  میلیون الی 28 میلیون ریال

2 – دستگاه آبفشان خطی(Linear) لینیر

ساختمان و سازه این دستگاه شبیه به دستگاه آبیاری سنترپیوت بوده با این تفاوت که این سیستم حرکت رفت و برگشتی داشته و قطعه زمین مربع یا مستطیل شکل را آبیاری می نماید. دستگاه آبفشان خطی در دو نوع تولید می شود: آبفشان خطی کانالی(Canal fed) و آبفشان خطی لوله ای (H0se fed)

حداقل مساحت اقتصادی این دستگاه حدود 25 الی 30 هکتار و حداکثر یک دستگاه قادر است قطعه زمینی به مساحت حدود 70 االی 80 هکتار را آبیاری نماید.

General technical characteristics of sprinkler irrigation systems and devices

1. plume rotating machines (center pivot)

The system consists of a central base and a number line (span) is formed. Aspen circle around the central column of water and the land. Center Pivot devices are all mechanized equipment and its movement by electric motors mounted on each spin is done and the required pressure and flow rate of water supply system pumping station and transmission line is. Tube height of about 3.5 meters to the ground 75 to 80 hectares of irrigated land die, the maximum and minimum area covered an economic justification in terms of 25 to 30 hectares. The angular speed of the device is adjustable and is tuned based on water depth.

General technical specifications plume rotating system include:

Pressure required at the beginning of machines from 25 meters to 45 meters depending on the type of Sprayer right places and large integrated land use

System efficiency: 75%

The cost of all of acres: 23 million to 28 million rials

2 – geysers of linear (Linear) Lynyr

It is similar to the Center Pivot Irrigation buildings with the difference that the system reciprocating motion and square or rectangular piece of land is irrigated. Linear geysers device is produced in two types: linear geyser channel (Canal fed) and linear geyser tube (H0se fed)

At least about 25 to 30 acres and a maximum area of ​​economic It can be a piece of land about 70 Aaly 80 hectares will be irrigated.

Water treatment system sure life, Pyvrytk, water treatment system filters water treatment system for home and industrial water treatment soft water, water, water filtration water system Saif Saif Saif Water Company Water Syf, site water treatment system soft water, water-purification equipment soft water, the price of water treatment soft water, the price of water purification soft water, the price of home water purification soft water, water purification equipment prices soft water, soft water representing the water treatment system