انواع روش های تصفیه آب صنعتی

تصفيه آّب

1 – تصفیه آب به روش تبادل یونی : در این روش از تبادل یونی به منظور سخت گیری آب و تولید آب خالص با درجه بالا استفده می شود.

2 – تصفیه آب به روش فیلتراسیون : روش های فیلتراسیون شامل میکرو فلتراسیون ،اولترافیلتراسیون و نانو فیلتراسیون می باشد که هدف آن جداسازی اجزای آلی و املاح محلول در آب برای تولید آب خالص است.

3 – تصفیه آب به روش  EDI  :این روش ترکیبی از تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی است.

4 – تصفیه آب به روش EDR (الکترودیالیز معکوس) : در این روش حذف املاح معدنی با استفاده از جریان برق DC و غشاهای آنیونی و کاتیونی صورت می پذیرد.

5  – تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس RO : به علت پیشرفت فناوری صنایع امروزه برای تصفیه آب مورد استفاده در بخش های مختلف خود از سیستم اسمز معکوس استفاده می نمایند که در ادامه به توضیح آن می پردازیم . مهم ترین ویژگی تصفیه آب به روش اسمز معکوس بازدهی بالای آن وهزینه پایین تر نسبت به روش های قدیمی است.

1 – Ion Exchange Water: This method of ion-exchange water to hard water is pure high-grade use.

2 – Water filtration methods include micro-Fltrasyvn filtration, ultrafiltration and nano-filtration, which aims to separate the organic and water soluble salts to produce pure water.

3 – Water EDI: This is a combination of ion exchange and membrane filtration.

4 – Water EDR (electro-dialysis reversal): this method removes minerals from the anionic and cationic membranes DC power and done.

5 – Water Reverse Osmosis System RO: Because of today’s technology industry for water treatment using reverse osmosis systems are used in various parts of that went on to explain it.
The most important feature is its high efficiency reverse osmosis water treatment cost is lower than traditional methods.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters, domestic and industrial water treatment system, water storage tank for wastewater treatment, domestic wastewater treatment, municipal wastewater treatment, industrial wastewater treatment, wastewater treatment is, waste water, hospital waste water treatment, filter cleaning, washing filtered, washed sand filter, wash the air filter, wash the filter carbon, filter sand, pool sand filter, sand filter Radiator, sand filter is