مزایا مخازن نگهداری آب GRP

مخازن نگهداری آب GRP

در خصوص مخازن GRP با تکنولو‍‍ژی تولید  SMG برخی نکات قابل ذکر می باشد که به ترتیب در زیر ارائه می گردد.

  • از آنجا که بدنه این مخازن به صورت Sheet Mold تولید می گردد (بصورت پنل و چینش به صورت پازل)، قابلیت ساخت در حجم های متفاوت از بسیار تا کوچک تا بسیار بزرگ (از 1m3 تا 10,000 m3 ) و نیز احداث در مکان های مختلف حتی در محیط های بسته با ورودهای کوچک که امکان ورود یا خروج مخازن دیگر وجود ندارد را به راحتی در اختیار مجری طرح قرار می دهد.

  • دوام، عمر طولانی تر (حداقل 30 سال در بدترین شرایط ) و نیز توجیه اقتصادی بسیار مناسب تر نسبت به مخازن فلزی و ( PE ) و همچنین مخازن دفنی (بتنی) ، به علت بهداشت بسیار مناسب و قابلیت نگهداری آب به مدت شش ماه تا یکسال حتی به صورت ساکن بدون ایجاد کوچکترین تغییر در شرایط فیزیکی و میکرو ارگانیسمی آب ، که این موضوع به سبب استفاده از مواد سازنده خاص تر پنلها و عدم عبور اشعه فرابنفش نور خورشید و همچنین عدم ایجاد کوچکترین عوارض جانبی انسانی برروی آب (دارنده استاندارد BS_ 6920 انگلستان) ازسوی این پنل ها می باشد .
  • استحکام و آب بندی فوق العاده و شرایط گارانتی ویژه که در صورت بروز هرگونه تخلف و عدم کیفیت تضمین شده از سوی شرکت ، کلیه مبلغ به خریدار طبق قرارداد مسترد می گردد .
  • ضد زنگ بودن و نصب آسان در مدت بسیار کوتاه که بستگی به اندازه مخزن مورد نیاز ازیک ماه تا سه ماه متغیر می باشد .
  • بیشترین استفاده این مخازن در نگهداری آب شرب و خوراکی می باشد ، ولی از آنجاکه احداث آنها توجیه اقتصادی مناسبی مخصوصأ برای حجم های بالا دارد . در نگهداری آب های صنعتی و دیگر مایعات نیز به کار میروند .
  • از دیگر مزایای مهم این مخازن امکان استفاده آنها در سیستم های Rain Harvesting و Water Recycling و مخازن آب اضطراری در ساختمان ها و برج ها می باشد که امروزه به علت بحران آب در جهان از کاربرد های بسیار برخوردار بوده و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود .
  • ظاهر زیبا و امکان طراحی در ابعاد و اندازه های مختلف (طول ، عرض و ارتفاع)

GRP tanks with SMG on production technology should be noted some points that were presented in the following.

The body of the tanks to be produced Sheet Mold (as panel and arranging the puzzle), the ability to build in size from very small to very big different (from 1m3 to 10,000 m3) and construction in different places, even indoor with small log entry or exit of vessels no longer easily available to the project manager.

Durability, long life (at least 30 years in the worst case) and very good economical than metal tanks (PE) and also the studied reservoirs (concrete), due to good health and ability to hold water for six months Even the smallest change in one year without causing physical condition and micro-organisms living in the water, this is due to the use of more specific material panels and ultraviolet rays of sunlight and lack of side effects, the smallest on the water of human (holder BS_ standard England 6920) is the hand of the panel.

Sealing strength and excellent warranty conditions, especially in the case of any violation and lack of quality guaranteed by the Company, any amount is refunded to the buyer according to the contract.

Stainless and easy installation in a very short period of time, depending on the tank size from one month to three months variable is required.

The use of reservoirs for drinking water and is edible, but since the establishment of their economic justification, especially suitable for high volumes. In industrial water and other fluids are used.
will not be excluded.

Beautiful appearance and the possibility of development in different dimensions (length, width and height)

A single installation of water treatment Water filters, domestic and industrial water treatment system, chlorination tank, water storage tanks, storage tanks, tank containers designed Shyr, Zkhyrh, hydrogen storage tanks, water tanks, concrete water tank, water tank fiberglass, air water tank, water tank Plastyky, polyethylene water tank, water tank, galvanized, compressed air storage tank