سختی گیری و رسوب زدایی الکترونیکی

فیلتر تصفیه آب

در این تکنولوژی از امواج الکترومغناطیسی بعنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره سطوح حامل آبهای سخت استفاده می شود . انتقال امواج الکترومغناطیسی به داخل لوله های حاوی آبهای سخت از یک سیم پیچ که به دور لوله پیچیده می شود ، استفاده می گردد ملکولهای آب ذراتی دو قطبی هستند اتم اکسیژن با جذب الکترونهای باند کوالانت خاصیتی منفی پیدا کرده و نقش قطب منفی را بازی میکند در حالی که اتمهای هیدروژن با داشتن هسته مثبت تنها یک الکترون در گردش دارد لذا هنگامیکه الکترون آن در باند کوالانت توسط اتم اکسیژن جذب میشود خاصیت مثبت پیدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبی را بازی می کند . به همین دلیل مولکولهای دو قطبی آب یکدیگر را از طرف قطبهای مخالف جذب کرده و تشکیل پیوندهای هیدروژنی یا نیروی واندروالس را میدهند. اشکال سختی آب وابسته به همین پیوند میباشد در فاز بخار این پیوند بسیار ضعیف است در حالیکه در فازهای مایع و جامد این پیوند به ترتیب متوسط و قوی است.هنگامیکه یک نمک در آب حل می شود همین خاصیت دوقطبی بودن باعث تجزیه نمک به یونهای مثبت و منفی و جذب و احاطه آن توسط مولکول آب میشود به این فرایند حل شدن در آب یا هیدراته شدن می گویند هرچه تعداد مولکولهای آزادی اولاً با تشکیل کریستالهای خنثی فراوانی مولکولهای آزاد آب بیشتر می شود زیرا مولکولهایی که درگیر فرایند حلالیت یا هیدراته شدن بوده اند، آزاد میشوند علت دیگر افزایش درصد مولکولهای آزاد در اثر میدان مغناطیسی متغیر با زمان است. میدان مغناطیسی متغیر با زمان باعث ایجاد میدان الکتریکی متغیر با زمان و به تبع آن وارد شدن نیرو به مجموعه ای از مولکولهای آب که تشکیل پیوند هیدروژنی داده اند می شود. در صورتیکه فرکانس تحریک با فرکانس رزونانس این هسته های تشکیل شده از مولکول آب برابری کند ، پیوند هیدروژنی شکسته شده و درصد ملکولهای آزاد آب افزایش پیدا میکند . با افزایش فراوانی مولکولهای آزاد آب، خاصیت حلالیت به شدت افزایش پیدا کرده و آب شروع به حل کردن رسوبهای پیشین موجود در دیواره ها می کند، به این ترتیب فرایند رسوب زدایی به مرور زمان تکمیل ترمی شود .کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفتخر به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی,فیلتراسیون پیشرفته UFوNF, اسمز معکوس RO, الکترودیونیزاسیون EDI, سختی گیرها و فیلتر های کربنی, سیستم های ضد عفونی کننده آب, مواد شیمیایی تصفیه آب, تجهیزات واتصالات و.. درصنایع مختلف است.

The electromagnetic Azamvaj technology as a barrier to prevent hard water deposits used Brdyvarh carrier levels. Transmission of electromagnetic waves into the tubes containing the hard water of a coil that is wrapped around the pipe,
Water molecules are polar particles used two oxygen atoms bond with electrons absorbing property Kvalant negative and negative role plays
While the nucleus of hydrogen atoms with positive working only one electron, so the electron when it Drband Kvalant absorbed by oxygen atoms have a positive effect and the positive pole dipole plays.
That’s why water molecules are polarized opposite poles attract each other by forming hydrogen bonds or van der Waals force and merits.
Forms of water hardness is dependent on the link in the vapor phase of liquid and solid phases of this link is very weak while the link to the medium and strong.
When the salt is dissolved in water the bipolar nature of the breakdown and absorption of salt into positive and negative ions Vahath by the water molecules in the process of dissolving in water or hydrated say
The first release of molecules formed crystals neutralize many free molecules because water molecules are involved in the process of solubility or hydration,
Another reason for increasing the percentage of free molecules are released from the magnetic field varies with time.
Time-varying magnetic field creates an electric field strength varies with time and consequently into the water to form hydrogen bonds are set to be Azmvlkvlhay.
If the excitation frequency and the resonant frequency of the nuclei formed Azmvlkvl equality water, the hydrogen bonds are broken and the percentage of free water molecules increases.
By increasing the frequency of free water molecules, property and water solubility greatly increased the manufacturing of the walls of the former deposits start to dissolve, so that the process of removing sediment gradually becomes complete.
Clinic for water Iran provider of water treatment and wastewater treatment proud to offer systems ion exchange resin filtration advanced UF and NF, RO RO, Alktrvdyvnyzasyvn EDI, softeners and carbon filters, systems for disinfecting water, Water Treatment Chemicals equipment, fittings and various industries …Gyr, hard sand filter system devices, Fyltrdstgah domestic and industrial water purification, anti-fouling system electronic, agricultural water softener, softening Faybrglas, Electric learn softener, softening prices, anti-fouling, anti-fouling water, anti-fouling, electronic, magnetic anti-fouling, anti-magnetic sediment filter, water softener filter Gyr, difficult, the price of water softener, water softening domestic prices, the price of industrial water softener, water softener package price, price softening a price taker, price softener magnetic water softener poly phosphate prices, price packages softeners, anti-fouling, Kate softener

  • قیمت دستگاه ضد رسوب الکترونیکی language:fa