طبقه بندی رزین‌ها

انواع رزین

رزین‌ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

رزین‌های کاتیونی قوی (SAC)

رزین‌های کاتیونی ضعیف (WAC)

رزین‌های آنیونی قوی (SBA)

رزین‌های آمونیونی ضعیف (WBA)

بطور کلی رزین‌های نوع قوی در یک محدوده وسیع PH و رزین‌های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از PH مناسب هستند. ولیکن با استفاده از رزین‌های نوع ضعیف ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیا رزین را باعث می‌شود. رزین‌های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیونهای موجود در آب می‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیونهای هستند که به قلیائست آب مرتبط است و محصول سیستم اسید کربنیک است.

نوع قوی

Ca(HCO3)2 OR MgSO4 + 2ZSO3H —–> Ca2++2H2CO3 OR Mg2+ + H2SO4

نوع ضعیف

Mg(HCO3)2 OR Ca(HCO3)2 + 2ZCOOH —–> (ZCOO)2+ + Mg(ZCOO)2+Ca + 2H2CO3

Connected to the base resin polymer resins with respect to the change are divided into four categories:

Resins strong cationic (SAC)

Weak cation resins (WAC)

Strong anionic resins (SBA)

Weak Mvnyvny resins (WBA)

Generally, resins strong PH and resins in a wide range of PH are the poor in a small area. However, using the resins of the weak, significant savings in the consumption of chemicals needed to make resins for resuscitation. Strong cation resins are able to absorb all of the cations in the water but the poor are able to absorb cations Qlyayst related water and carbonic acid is a product of the system.

Strong type

Ca (HCO3) 2 OR MgSO4 + 2ZSO3H —–> Ca2 ++ 2H2CO3 OR Mg2 + + H2SO4

Type weak

Mg (HCO3) 2 OR Ca (HCO3) 2 + 2ZCOOH —–> (ZCOO) 2+ + Mg (ZCOO) 2 + Ca + 2H2CO3

Resins, filters, domestic and industrial water treatment equipment, membrane filters shopping resin injection machine Tazh, buy resin, polyester resin sales Astr, ion exchange resin sales, sales of water purification resin, polyester resin sales, sales of polyester resin in Shiraz, sales of transparent polyester resin, unsaturated polyester resin sales, selling polyurethane resins, polyurethane resins sales, sale of Petro resin, resin prices voltage, water purification resin prices, the prices of polyester resin