موارد کاربرد چربی گیر

چربی گیر صنعتی

همانطور که می دانیم چربی و روغن ها یکی از آلاینده های معمول در انواع فاضلاب ها هستند. دربرخی موارد مقدار چربی و روغن ها آنچنان بالاست که استقرار یک سیستم حذف روغن و چربی ها (چربی گیر) ضرورت پیدا می نماید معمولاً فاضلاب های نظیر فاضلاب های تولیدی آشپزخانه، رستوران، کارواش، قالیشویی و واحد پیکینگ درصنایع فولاد دارای چنین وضعیتی هستند. به سبب کارایی و هزینه کم روش شناور سازی ثقلی، امروزه در اغلب موارد از این روش برای حذف چربی و روغن ها از فاضلاب استفاده می شود. این روش نوعی روش فیزیکی تصفیه فاضلاب است که طی آن نیاز به هیچ گونه تجهیزات الکترومکانیکالی وجود ندارد. از آنجا که وزن مخصوص روغن و چربی ها کمتر از فاضلاب و در حدود 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب است، این ذرات تمایل به شناوری بر روی سطح فاضلاب را دارند. به منظور انجام این فرایند تنها لازم است که یک محیط آرام و بدون اغتشاش برای فاضلاب فراهم گردد. بنابراین چربی گیرها با توجه به همین اصل ساده و در عین حال کلیدی طراحی و ساخته می شوند.حذف روغن و چربی از فاضلاب جهت جلوگیری از گرفتگی لوله ها، منهول ها و دیواره چاه های فاضلاب (چاه جذبی) یعنی در حقیقت حل مشکل زود پر شدن چاه فاضلاب حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی از فاضلاب جهت جلوگیری از پر شدن سریع چاه جذبی و همچنین جلوگیری از انسداد و گرفتگی لوله ها و منهول های فاضلاب (جلوگیری از گرفتگی چشمه های چاه فاضلاب پیش تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی و کاهش بار آلودگی فاضلاب

متعادل سازی کیفی و کمی فاضلاب درسیستم های تصفیه فاضلاب یا پکیج های تصفیه فاضلاب

استفاده به عنوان ایستگاه پمپاژ

مزایای چربی گیر پلی اتیلنی – چربی گیر پلی اتیلن

به دلیل مزایا و قابلیت های بسیار بالای پلی اتیلن امروزه از آن برای ساخت انواع چربیگیر ها استفاده می شود. کارایی و دوام ویژگی های اصلی چربیگیرهای ناب زیست می باشند.

مهمترین مزایای چربی گیرهای ناب زیست عبارتند از:

راندمان بالا در حذف چربی و روغن

امکان حذف مواد معلق و ذرات قابل ته نشینی فاضلاب

امکان ذخیره لجن و چربی

مقاومت بسیار بالا در برابر خوردگی و شرایط محیطی نامناسب

آببندی کامل و عدم انتشار هیچ گونه آلودگی به خارج چربیگیر

جداره بسیار مقاوم در برابر فشارهای وارده از سوی خاک اطراف چربیگیر

سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازی

امکان دفن در زیرزمین با هدف انتقال ثقلی فاضلاب به چربی گیر و جلوگیری از اشغال فضاهای مفید

سبکی وزن و سهولت در حمل و نصب

امکان جابجایی چربی گیر حتی چند سال پس از نصب و راه اندازی اولیه

گارانتی 50 ساله چربی گیر در برابر هرگونه خوردگی

سهولت بهره برداری و تخلیه چربی و لجن از چربیگیر به سبب دارا بودن دریچه های بازدید و تخلیه چربی و لجن

عدم نیاز به عملیات ساختمانی در محل برای ساخت چربیگیر

As we know, fats and oils are one of the pollutants typical of sewage. In some cases the amount of fats and oils is so high that the establishment of a system for removal of oil and fats (fat retention) is required, usually waste products such as waste kitchen, restaurant, car wash, Ghalishoian and steel industries Pykyng unit with such a situation. Due to the efficiency and cost gravity flotation method, this method is often used to remove grease and oil from sewage. This is a physical method of water treatment plants in which there is no need for any kind of electromechanical equipment. Since specific gravity less oil and grease from wastewater and about 9/0 gram per cubic centimeter, the particles tend to float on the surface of the wastewater.
In order to perform this process only needs to provide a relaxed environment and without disturbance to the sewer. Instant fat, according to the same principle so simple and yet the key design are made.
Removal of fat and to prevent clogging of sewer pipes, manhole and sewer pit wall (well absorbed)
treatment of sewage and industrial health and reduce sewage pollution

Balancing quality and quantity of sewage waste water treatment system or package sewage treatment plant

As pumping stations

The benefits of consuming polyethylene fat – fat stuck polyethylene

Due to the benefits and capabilities of high density polyethylene is used today for the production of degreasing. Performance and durability are the main features Chrbygyrhay pure environment.

The environmental benefits of pure fat meters are as follows:

High efficiency in the removal of oils and fats

To remove suspended solids and particles settling sewage

Storage of sludge and fat

High resistance to corrosion and poor environmental conditions

Full sealing and the lack of any contamination out degreasing

Walls are highly resistant to pressures from the surrounding soil degreasing

High speed in construction, installation

To be buried in the basement of gravity to transfer sewage to get fat and avoid areas occupied helpful

Light weight and ease of transportation and installation

Fat mobility consuming even a few years after the initial installation

50-year warranty against any corrosion consuming fat

Ease of operation and drain the fat and sludge from degreasing Due visit valves and drain grease and sludge

No need for construction work at the site for the construction of degreasing

Fat-consuming devices, domestic and industrial water filtration system, pool pumps Gyr, fat-soluble chlorinated pool Gyr, fat retention ponds Gyr, kitchen paper Dtayl Gyr,  fat machine Gyr, fat-consuming kitchen appliance, machine Restaurant consuming fat, fat-consuming treatment, household consuming fat, fat-consuming sewage, industrial waste fats, consuming, consuming fat is fat stuck-wastewater