مزایای استفاده از ژئوممبران ها:

ژئوممبران

– کاهش زمان اجرا و افزایش سرعت ساخت به میزان قابل توجه

–  ایجاد سطوح کاملا ایزوله و آببند در قیاس با سطوح بتنی و رسی

–  سهولت اجرای دریاچه ، مخزن و … با اشکال متنوع و گوناگون

– مقاومت مطلوب در برابر مواد نفتی و شیمیائی .

–  مقاومت مطلوب در برابر عوامل جوی و محیطی و اشعه ماورا بنفش

–  عدم پوسیدگی واضمحلال در مجاورت با خاک و رطوبت (خصوصا در ایزولاسیون سازه های زیر زمینی با عمر مفید زیاد همانند مترو)

– سهولت امکان ترمیم و مرمت در زمان بهره برداری

– To reduce implementation time and speed up construction significantly

– Completely isolated and seal surfaces than concrete and clay

– Ease of implementation of lakes, reservoirs and various forms

– Good resistance to oil and chemicals.
– High resistance to climatic and environmental factors and UV radiation

– Lack of decay and degradation in the presence of dust and moisture (especially in the insulation of underground constructions with a shelf life much like Metro)

– Easy to repair and repair at the time of operation

Domestic and industrial water treatment system filters, filter sand filter tanks Mmbran,, implementation of geo-membrane, membrane Zeev, Zeev membrane, membrane structure, the company geo-membrane, Buy Geomembrane, membrane filters Sartryvs  Price Geomembrane, geo-membranes, geo-membrane Isfahan, is Geomembrane, Geo-membrane