احیاء رزین سختیگیر

رزین سختی گیر

احیاء رزین معمولاً شامل چهار مرحله است.

  1. شستشوی معکوس : آب از کف بستر رزین به طرف بالا جریان می‌یابد که هدف معلق کردن دانه‌های رزین و رسوبات است.
  2. تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده : اسید یا سود یا نمک به صورت محلول نسبتاً رقیق در آمده و سپس تزریق می‌شود .
  3. شستشوی آهسته برای توزیع ماده شیمیایی در سرتاسر بستر رزین سختی گیر و در نتیجه تماس بهتر ماده شیمیایی با دانه‌های رزین برای تسهیل در انتقال یون بین دو ماده احیاء کننده و دانه‌های رزین.
  4. شستشوی سریع به خاطر حذف باقیمانده ماده احیاء کننده از بستر رزین تا دستگاه برای سرویس دهی مجدد (تصفیه) آماده شود.

آب خروجی از شستشوی سریع معمولاً جمع آوری شده و برای رقیق کردن ماده شیمیایی احیاء کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً جهت جریان آب در موقع سرویس سختیگیر و نیز جهت تزریق ماده شیمیایی احیاء کننده از بالا به پایین است که به روش جریان هم جهت معروف است. در این روش هم راندمان احیاء رزین بالا می‌رود و هم کیفیت آب تصفیه شده افزایش می‌یابد هر چند که هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد. ادعا شده است که در نیروگاه‌ها و دیگر صنایعی که به آب تصفیه شده با کیفیت بالا نیاز دارند ، روش احیاء رزین به صورت مختلف الجهت کم هزینه‌ترین روش ممکن برای تهیه آب با خلوص بالا در حجم‌های زیاد است. نشتی یون‌ها با این روش کم می‌شود و نیز لایه پایین رزین عمل تصفیه نهایی را انجام می‌دهد .

Resin regeneration usually involves four stages.

Backwashing, the water flows upward from the bottom of the bed of resin which aims to suspend the resin flakes and sediment.
Injecting a chemical reducing acid or salt or soda solution and then injected in relatively thin.
Wash slow to distribute chemicals throughout softener resin bed resulting in better touch with Seeds chemical resin to facilitate the transport of ions between the two materials recovery and resin beads.
Quick wash to remove residues of reducing the resin bed to the device for this service (treatment) will be ready.
The output of the fast rinse water is collected and used to dilute the chemical reducing. Usually softener to the water flow at the time of service and reducing to inject chemicals down to the direction of flow is known. In this way, the reduction efficiency of resin rises and increases the quality of treated water, although it also increases costs. Claimed that the power plants and other industries that require high quality water, the resin regeneration method of Aljht the most economical method possible to produce high purity water in large volumes. With this being the leakage of ions and lower resin layer performs the final act of purification.

Water, filters for water, industrial effluents, industrial water softening plant, softening plant, industrial, industrial water softener, water softener resin filtration, softener company, now clear of water softener, water softener company Radiator, chemical softeners, water filtration softeners, industrial water softener, water softener valve design Gyr, hard taker design, capacity barely Gyr, softening performance