طریقه نصب مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب

نصب مرحله چهارم تصفیه آب

مرحله چهارم : نصب اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

1. مقداری از شیلنگ را با توجه به فاصله دستگاه تصفیه آب تا شیر ورودی برش داده و از یک طرف به شیر ورودی ( شماره2 ) و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه ( شماره 3 ) متصل نمایید.

2. مقداری شیلنک با توجه به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب ( FLOW شماره 20 ) تا محل سوراخی که روی لوله فاضلاب قبلا زده اید برش داده و از یک طرف به محدود کننده جریان فاظلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب متصل کرده سپس بست را روی سوراخ بعد از زدن چسب مخصوص محل سوراخ با دو پیچ و مهره مخصوص محکم کنید.

3. مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محل خروج آب از فیلتر پست کربن ( شماره 12 ) یا در دستگاه شش مرحله ای خروجی فیلتر مینرال ( حاوی مواد معدنی ) تا شیر برداشت برش داده و از یک طرف به خروجی آب تصفیه شده دستگاه و از طرف دیگر به شیر برداشت روی سینک ( شماره 15 ) متصل کنید.

4. مقداری شیلنگ به اندازه فاصله از سه راهی ورودی فیلتر کربن نهایی تا شیر قطع سریع مخزن ذخیره برش داده و از یک طرف به سه راهی ورودی فیلتر پست کربن و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن ذخیره ( شماره 16 ) متصل نمایید.

 Step Four: Install domestic water purifier fittings

1 Some of the hoses according to the distance to the water inlet valve cut from one side of the inlet valve (No. 2) and the other side of the first stage of (No. 3) attach the adapter.
2 Shylnk due to distance limiting the amount of wastewater flow (FLOW No. 20) to the hole where the drain pipes have been previously
Cut from one side to the other side of the trestle wastewater Fazlab current limiting connected and then closed the special glue on the hole after hole for tightening the two-bolt.
3 some water hoses according to the distance from the exit of the filter, post carbon (No. 12), or on the six-stage filter out minerals (including minerals) has grabbed the lion cut
Output from one side to the other to tap water and grabbed the sink device (15) attached.
4 some final carbon filter inlet hose to the distance of three ways to cut milk storage tank and quick disconnect
On the one hand, and on the other post carbon filter input to the three-way valve on a storage tank Quick Disconnect (No. 16) connected.

Bala, volume of water purification water purification water purification Nytrat, remove housework, home water filtration water purification 6 step Ay, cck, domestic water purifier ro, water purifier Household water treatment Qymt, Rvmyzy, Kvajvy, home water purifier Household water treatment Msvmy, small household water treatment