طریقه نصب مرحله پنجم دستگاه تصفیه آب

نصب مرحله پنجم تصفیه آب

مرحله پنجم : راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی

1. جهت حصول اطمینان از وجود کارتریج ها در محفظه ها تمامی محفظه ها را کنترل کنید.
2. شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) که قبلا باز گذاشته اید درون یک ظرف خالی قرار دهید.
3. شیر ورودی آب به دستگاه را باز کرده و 3 دقیقه صبر کنید تا دستگاه آب گیری نمایید سپس دوشاخه آداپتور را به پریز وصل کنید . صبر کنید تا آب به مدت 5 دقیقه از شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) وارد ظرف آب شود. سپس شیر ورودی را بسته ، شیلنگ را به ورودی محفظه متصل کرده و شیر ورودی را مجددا باز کنید.
4. شیر تانک را باز کنید.
5. محل اتصالات دستگاه تصفیه آب را به دقت چک کنید. در صورت نشت آب از اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنید.
6. خروجی فاضلاب دستگاه را چک کنید که حتما در هنگام کارکرد دستگاه و روشن بودن پمپ ، پساب از آن جاری باشد.
7. پس از حصول اطمینان از کارکرد دستگاه و بررسی تمام نکات ذکر شده ، صبر کنید دستگاه تصفیه آب آنقدر کار کند تا تانک پر شده و پمپ دستگاه تصفیه آب خاموش شود. سپس برای شستشوی مخزن و احتمال وجود ذرات کربن آزاد در محفظه ها شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب تانک خالی شود. یعنی مخزن پر شده اول را نباید استفاده نمود. ( زمانی که دستگاه به برق وصل است وقتی مخزن خالی میشود فشار آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن به دلیل تصفیه مستقیم دستگاه ی روشن است که آب تصفیه شده در زمانی که شیر باز است دیگر به مخزن هدایت نمیشود بلکه به شیر برداشت انتقال می یابد. پس زمانی که دستگاه در برق باشد نشانه خالی شدن مخزن، همان کم شدن فشار آب از شیر برداشت است.)
8. به دلیل اینکه پر شدن کامل تانک ذخیره مستلزم گذشت زمان زیادی است، میتوانید مرحله 6 را به عهده مصرف کننده بگذارید. در در این صورت توضیحات کامل را به مصرف کننده بدهید.

Step Five: Setting up and testing of domestic water purifier

1 to ensure that no cartridge in the chamber and check all the containers.
2 hose inlet chamber membrane (9) have previously been put into an empty container.
3 water inlet valve to the open and wait for 3 minutes, then plug the adapter into the socket of your wine. Wait until the water inlet hose for 5 minutes membrane compartment (9) into the water dish. The inlet valve closed, connect the hose to the inlet chamber and the inlet valve to open again.
Step 4: Open the tank valve.
Step 5: Place water purifier fitting Czech choose carefully. If water leaks from fittings to resolve it yourself.
6 Output Czech sewer system during Operation sure the pump is turned on, the water is flowing.
7 پAfter ensuring the functioning of the machine and check all the points mentioned, so do not wait until the tank is filled with water purification units and pumps water treatment system is turned off. Then rinse the tank and the possibility of free carbon particles in container harvesting on the sink faucet open until the water tank is empty. The tank should be filled first.( Instead of harvesting milk is transferred. then drain the tank when the device power is a sign of the loss of water from the tap is removed.)
8 Because the complete filling of the storage tank requires a lot of time has passed, you can let the consumer’s responsibility to Step 6. This would give a full explanation to the consumer.

Installation Installing Water Filter Purifier water, housework, housework, installation guide how to install a water treatment system purifier water, water, purifier installation install a water treatment system housework, housework, how to install a water treatment system installed water treatment system , water Treatment Plants water Treatment Plants map housework