مکانیزم عملکرد فیلتر ممبران یا اسمز معکوس ( RO ) چگونه است؟

فیلتر ممبران

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلضت های متفاوت قرار گیرد ، مقداری از حلال از یک غشاء به طرف دیگر منتقل می شود ، جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق می شود ، اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود ، در آن صورت سطح آب نمک (محلول غلیظ تر) از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.

این اختلال سطح در دو طرف غشاء را فشار اسمزی می گویند. در اسمز معکوس آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا است رانده می شود. .و چون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص و در طرف دیگر ، آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت. این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای که حاوی املاح معدنی زیاد و نا خالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده و حتی قادر است از آب دریا با PPM 50000 TDS و نیز از آبهای لب شور ، آب آشامیدن تهیه کند. روش اسمز معکوس قادر به جداسازی مواد آلی غیر محلول ، مواد آلی محلول ، اندوکسین ها ، ویروس ها ، باکتریها و ذرات می باشد. روش اسمز معکوس به هاپیرفیلتر اسیون (HYPER FILTRARION)نیز معروف می باشد ، یعنی با استفاده از این روش ذراتی به کوچکی یونها را نیز می توان جدا کرد. همچنین جهت زدودن نمکها و سایر ناخالصی های آب و بهبود رنگ ، طعم و مزه می توان از این روش بهره گرفت. لازم به ذکر است که بیش از یک قرن است این تکنولوژی شناخته شده است ولی در 60 سال اخیر یعنی تا زمانیکه غشاء های خاص توسعه نیافته بودند این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود.

equilibrium is given, in which case the salt water (more concentrated solution) of pure water level will increase. The loss of the two sides of the membrane is called osmotic pressure. In reverse osmosis, raw water pumped into the chamber by a semipermeable membrane that is driven. And because the impurities are not able to cross the membrane on one side of the membrane is nearly pure water and on the other hand, there will be a concentrated water. Reverse osmosis to separate the insoluble organic matter, dissolved organic matter, Andvksyn, viruses, bacteria and particles. Reverse osmosis Hapyrfyltr oxidation (HYPER FILTRARION) is also known, that using this method, particles as small as ions can also be removed. In order to remove salts and other impurities in the water and improve the color, taste can be used this way. It should be noted

This technology has been recognized for more than a century
But in the last 60 years, ie until the membranes were developed specifically
The technology was not developed much.

Taiwanese water treatment, water purification desktop, Tehran Water Purifier, water, soft water treatment, water purification Safe water, domestic water treatment Tehran, Karaj, water filtration, water site Safe,Safe water company, selling water purifier water Safe, Safe selling water purifier, water purifier installed in Karaj, water agencies in Tehran,Safe, Safe water agency