عملکرد فیلتر شنی 

عملکرد فیلتر شنی

فیلتر شنی جهت حذف ذرات معلق (Suspended Solids) تا قطر 50 میکرون یا به بیان ساده کاهش کدورت آب می باشد .در این صافی ها با عبور مایع از درون بستر ، مواد معلق و ذرات ریز در بین خلل و فرج بستر باقی می مانند و آب زلال خارج می گردد . در اثر کارکرد مداوم صافی ، مواد معلق موجود در آب بین ذرات بسترتجمع می کند و در نتیجه شدت جریان آب عبوری کاهش یافته و افت فشار درون صافی افزایش می یابد .در این حالت لازم است که صافی شستشـو داده شـود و این عمل با عبور آب در جهت معـکوس انجام می گیرد . برای شستشو ، آب را با ســرعت خطـی زیاد از بسـتر صافی عبور می دهند به گونه ای که فضای بین ذرات بستر به اندازه 50% افزایش یابد در این صورت آب می تواند به خوبی بین ذرات گردش کرده و گل و لای و مواد معلق باقی مانده از عمل صاف کردن را از بین شن و ماسه ها جدا نماید و به خارج از صافی منتقل کند .به طور معمـول در طراحـی صافی ها افت فشار بین 0.2 الی 2 بار در نظر گرفته می شود . جنس بدنه فیلترهای شنی می تواند از کربن استیل با پوشش رنگ اپوکسی ، استینلس استیل ویاFRP باشد و سیلیس با دانه بندی‌های مختلف درون این مخازن ریخته می‌شود. فرایند شست و شوی معکوس می تواند به صورت دستی ، نیمه اتوماتیک و یا اتوماتیک باشد.

Fyltrshny to remove particulate matter (Suspended Solids) has a diameter of 50 microns or simply reduce water turbidity. The filters with Bvrmay of the bed, suspended solids and particulates remain in the pores bed and clear water out. Continuous operation of the filter, suspended solids in water Bstrtjm particles, thus reduced water flow and pressure drop across the filter increases. In this case it is necessary to wash the filter with water. This process takes place in reverse order.

smoothing operation separate from the sand and move out of the filter. As usual in the design of filters between 0.2 to 2 times the pressure to be considered. The body of sand filters can be carbon steel with epoxy paint, stainless steel or FRP, and silica with different grading is poured into the tank. Reverse washing process can be manual, semi-automatic or automatic is.

Taiwanese water treatment, water purification units Kvatk, six-stage water treatment system Fyltr, washing sand filter cleaning, washing, washing Fyltr, Fyltr, cleaning filter k & n, washing sand filter, carbon filter washing Hva, Filters, Filter Shny, Fyltrshny pool , sand filter sand filter under Fshar, Hayward, Radiator sand filter, sand filter is, the sand filter.