خصوصیات فیلتر ممبران

فیلتر ممبران

 این فیلتر از یک سری لایه یا غشاهای نیمه تراوا که بصورت موازی دور هم پیچیده است تشکیل شده و به شکل استوانه ای با لایه های کرم رنگ و پوسته آبی می باشد. در دستگاه هایی که دارای فرایند اسمز معکوس یا RO برای تصفیه اب هستند از این فیلتر استفاده شده و در مرحله چهارم بعنوان مهمترین فیلتر این فرایند بکار گرفته می شود.

این فیلتر یکی از دقیق ترین فیلترهای تصفیه اب به شمار رفته و توانایی جداسازی آب سنگین و سبک را از هم دارد که آب سبک و عاری از هر نوع ناخالصی از غشاهای آن عبور کرده و بعنوان اب مصرفی استفاده می شود و اب سنگین دارای املاح و سایر الودگی ها توانایی عبور از غشاها را نداشته و بصورت پساب دفع می شود. اساس کار این فرایند بر عبور ملکولهای غیریونی مثل آب از یک غشاء با روزنه های بسیار ریز بنا شده است. این غشاءها به صورتی ساخته شده اند که ملکولهای خنثی را براحتی از خود عبور می دهند. به همین دلیل آب ورودی به سیستم، که دارای املاح مختلف است به آب تقریبا خالص تبدیل می گردد. در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ (Reject) یا (Brine) تبدیل می شود. این فیلتر باعث حذف نیترات ، نیتریت ، آرسنیک ، املاح محلول ، مواد آلی ، میکروب ، ویروس ، انگل ، کیست ، آفت کش و کودهای شیمیایی ، مواد شوینده و بطوز کلی تمامی ناخالصی های محلول در آب بزرگتر از 0.0001 میکرون شده و به عبارت دیگر سختی و سنگینی آب را پایین آورده و همچنین قادر است آب لب شور را به آب شیرین تبدیل کند. زمان تعویض آن نسبت مستقیم با میزان آلودگی و مصرف آب و همچنین زمان تعویض فیلترهای پیش تصفیه دارد. جهت تایین دقیق این زمان می توان از تست TDS (مجموع مواد محلول آب) توسط TDS مترهای دیجیتال قلمی استفاده نمود. در شرایط نرمال برای آب شهری دوره تعویض آن هر دو سال یکبار است. نوع مرغوب آن دارای لایه های منظم، یک سطح به رنگ کرم روشن ساخت کمپانی های معتبر و شناخته شده است.

This filter uses a series of layers of semi-permeable membranes that are parallel or twisted together to form a cylindrical shape with layers of cream and crust color is blue. The process of reverse osmosis or RO devices that have the filter is used for water purification and in the fourth stage of the process is used as the filter. other contaminants can not pass through the membrane and is excreted as waste. This process is based on nonionic molecules like water through a membrane with tiny holes is built. If the membrane is made to easily pass through the neutral molecules. For this reason, water logging, which has a different mineral water becomes almost pure. The reverse osmosis system, the input or feed (Feed) into the water (Permeate) and heavy water (Reject) or (Brine) becomes. This filter removes nitrates, nitrites, arsenic, soluble salts, organic matter, bacteria, viruses, parasites, cysts, pesticides and fertilizers, detergents and water-soluble impurities Btvz generally greater than 0.0001 microns, and in other words, lower hardness and heavy water and brackish water into fresh water is also able to convert. Switching time is directly proportional to the amount of pollution and water consumption and also time to replace the filter pretreatment. The exact time of the test can be used to lay TDS (total dissolved substances in water) digital pen used by TDS meters. In normal conditions for the urban water cycle is to replace it every two years. The high quality of the layers, one of the leading manufacturers and is light cream color.

Water treatment, water treatment, Taiwanese, water purification desktop, Branch Household water treatment, water purification Safe Water, Water Treatment Branch, Safe Water Company, representing Karaj water treatment, water treatment dealers soft water, soft water agencies, representing soft in water, water agencies, Safe, Safe Water, Water Safe price