خدمات بهره برداری و ارتقا کیفی تصفیه خانه

دستگاه تصفیه خانگی

خدمات بهره برداری و ارتقا کیفی تصفیه خانه :

شرکت توسعه انرژی و آب با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص با استفاده از مهندسی ارزش و همچنین استفاده از تکنولوژی های روز و مورد تایید مجامع علمی و دانشگاهی در حوزه ی مسائل آب و فاضلاب اقدام به تشکیل دپارتمان خدمات بهره برداری و نگهداری نموده است این خدمات بهره وری و استفاده از مهندسی ارزش و همچنین استفاده بهتر از سرمایه های هزینه شده در حوزه های آب و فاضلاب اندیشیده شده و به کار برده می شود .

شرح خدمات :

. مهندسی مجدد تصفیه خانه ها به منظور بهبود کیفیت

. راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب

. نصب تجهیزات الکترومکانیال تصفیه خانه ها

. انجام تعمیرات اساسی در تجهیزات الکترومکانیال

. اصلاح و بهبود روشهای فرایند

. ارتقا ظرفیت با استفاده از تغییر در فرایند (بدون اضافه کاری های ساختمانی )

.آموزش کادر تصفیه خانه ها در بخش های فرایند،مکانیک برق و ابزار دقیق

. بهره برداری تصفیه خانه های آب و فاضلاب با استفاده از روش های پیشگیرانه (PM)

مهندسی مجدد :

محاسبات فرایندی براساس وضعیت موجود

بهینه سازی راکتورها

نصب و راه اندازی :

. فرایند

. مکانیال

.الکتریکال

. کنترل و ابزار دقیق

ارتقاء ظرفیت :

. استفاده از روش های رشد چسبنده

. استفاده از ممبران های غشایی

. استفاده از روشهای الکترو شیمیایی

جامعه ذی نفعان :

. تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری

. پکیچ های بیمارستانی

. پکیچ های پیش ساخته بهداشتی و صنعتی

. پکیچ های تصفیه آب و پساب در کارخانه ها، هتل ها، مجتمع های تجاری

Service operation and improve the quality of treatment:

Its suab energy development and water Arshia utilizes experienced and expert using value engineering and also approved the use of technologies and scientific and academic communities in the area of ​​water and sanitation issues to the Department of operation and services maintain the efficiency and the use of value engineering services as well as better use of funds in the areas of water and sanitation are being spent and used.
Description of Services :

. Re-engineering of plants to improve quality

. Installation of wastewater treatment plants

. Installation of equipment for refineries Alktrvmkanyal

. Overhaul of the equipment Alktrvmkanyal

. Improved process methods

. Capacity using the change in process (without overtime Building)

.mvzsh Box plant in the process, mechanical, electrical and instrumentation

. Operation of water and wastewater treatment plants using preventive (PM)

re-engineering :

Process calculations based on the existing situation

Optimization of reactors

Installation :

. Process

. Mkanyal

.alktrykal

. Control and Instrumentation

Capacity:

. Using sticky growth

. The use of membrane Membrane

. Electro-chemical methods

Community stakeholders:

. Water and wastewater treatment plants

. Medical package

. Modular package and Industrial Hygiene

. Package water treatment and wastewater facilities, hotels, commercial complexes

Joker water treatment, water treatment system Aqua Clean, ceramic water purifier water purifier Iran- Nikotak, aquarium water purifier, reverse osmosis water purifier, water purifier Iranian, but Izzie water purifier, water purifier Eva, water purifier Blumer, water purifier made of water, water treatment system aqua Akvajvy water purifier, water purifier aquarium, pavilions fresh water, desalination projects, water desalination project in Bandar Abbas, Qeshm desalination project