با چه ترتیبی محتویات فیلتر آکواریوم را قرار دهیم؟

دستگاه تصفيه آّب خانگی

اولین چیزهایی که باید در فیلتر قرار بگیرند و یا به بیان بهتر باید آب آکواریوم از آنها عبور کنند “ابری ها” هستند. ابری ها فیلتراسیون مکانیکی انجام می دهند و ذرات معلق موجود در آب را تصفیه می کنند؛ البته باکتری های مفید که در چرخه نیتروژن فعالیت می کنند نیز در این ابری ها رشد کرده و آمونیاک را به نیتریت و نیتریت را به نیترات تبدیل می کنند. توصیه شده که اگر از چند نوع ابری با اندازه سوراخ های مختلف استفاده می کنید، ابتدا از ابری هایی که سوراخ های بزرگتری دارند استفاده کنید و ابری ها با سوراخ های کوچکتر و متراکم تر را در مرحله بعد قرار دهید. علت این است که اگر ابری های متراکم تر و با سوراخ های کوچک را جلوتر قرار دهیم به سرعت از ذرات بزرگ اشباع شده و نیاز به سرویس پیدا می کنند.

بعد از ابری ها می توان “بیوبال ها” را قرار داد. بیوبال ها اجسام پلاستیکی بوده که بخاطر شکل خاص، نسبت سطح به حجم آن ها زیاد می باشد و مکان مناسبی برای رشد باکتری های مفید که در چرخه نیتروژن فعالیت می کنند، هستند. بیوبال ها سایزهای مختلفی دارند و توصیه می شود از سایزهای مختلف در کنار هم استفاده گردند تا بهترین استفاده از فضا صورت گرفته و مکان بیشتری برای رشد باکتری های مفید ایجاد شود

جزء بعدی “سرامیک” می باشد که آن نیز سطح مناسبی برای رشد دسته ای از باکتری های مفید می باشد و توصیه می گردد بعد از بیوبال ها قرار گیرند.

آخرین جزئی که باید در فیلتر قرار داده شود “زغال فعال” یا “کربن اکتیو” است. کار زغال، جذب ترکیبات و گازهای بدبو و مضر می باشد و استفاده از آن باعث می شود تا آکواریوم بوی نامطبوع ندهد. عیب زغال این است که تمام گازها از جمله اکسیژن را نیز جذب می کند؛ بنابراین حتما باید توجه داشت که به هیچ وجه قبل از بیوبال ها قرار نگیرد چون مانع رشد باکتری های مفید می گردد.

The first thing that must be filtered or, better, the aquarium water must pass through the “cloud” are. Cloudy and mechanical filtration of suspended particles in water purification are doing and they are;
The beneficial bacteria in the nitrogen cycle are active in the cloud of ammonia to nitrite and nitrite to grow and convert nitrate.
Recommended if you use some kind of clouds with different hole size,
The use of cloud with larger holes and the holes are smaller and denser cloud in the Next button. This is because if a cloud of denser and with small holes to put forward The velocity of large particles saturated and need to find a service. After the cloud can be “bio-wing” to him. Bio-plastic bodies that the shape of the wings, the high surface to volume ratio is
And suitable for the growth of beneficial bacteria in the nitrogen cycle activity, they are.
Byvbal are of different sizes in different sizes and are recommended to be used together Has made the best use of space and more space is created for the growth of beneficial bacteria
Next the “ceramic” is that it is also suitable for the growth of beneficial bacteria batch is recommended after Byvbal are placed.
The last part of the filter should be placed in the “charcoal” or “activated carbon” is. The coal, gas absorption and odor compounds and their use is harmful and makes the aquarium does not smell unpleasant.

Water treatment Water Tech Kvajvy filtration, purification Pyvrykam, aquarium water, ionized water, alkaline ionized water, coal Fal, aquarium filters, water tanks, plastic water tanks, polyethylene water tank, water tank, galvanized, nitrogen cycle, active carbon