کاربرد های ازن

دستگاه تصفیه ازن زنی

ازن اکسید کننده و ضد عفونی کننده بسیار قوی می باشد که بعد از اثر گذاری هیچ باقی مانده از خود بر جای نمی گذارد و به سرعت به اکسیژن تبدیل می شود.ازن به جای کلیه محلول هایشیمیایی اعم از کلر،آب اکسیژنه ،پرسیدین،هالا مید و … استفاده می گردد.ازن قابلیت حذفترکیبات بیماری زای مکر و بی اثر کردن کلیه میکروارگانیسم های مقاوم در برابر کلر را دارامی باشد.این ماده بر خلاف کلر ترکیبات مضر تولید نکرده و مشکلات مربوط به استفاده از کلراز جملهسوزش چشم،خشکی پوست و …… را نیز ایجاد نمی کند.ازن تمامی میکرو ارگانیسم ها از جمله باکتری ها،ویروس ها،اسپورها و….. را از بین می بردو بهعلت اکسید کنندگی بالامانع از تولید جلبک می شود.

کاربرد های ازن

صنایع دارو سازی،ضد عفونی استخر،رنگ بری پساب های صنعتی،کارخانجات لبنی و صنایع غذاییصنایع بسته بندی و آب آشامیدنی،ضد عفونی استخر پرورش ماهی،تصفیه خانه های آب شهری و روستایی،ضد عفونی سالن و آب مصرفی و غذایی،ضد عفونی سالن های شیر دوشی و cip  دردامداری.جدید ترین روش کلر زنی در حال حاضر می توان به روش قوس الکتریکی یا   corona  dischargeاشاره کرد که در آن هزینه تولید به شدت کاهش می یابد در این روش که الهام گرفته از رعد و برقآسمان است با استفاده از رعد و برق مصنوعی و بی صدا ازن تولید می شود ولتاژ برق با استفاده ازترانس های ولتاژ افزایش یافته و در الکترود دستگاه هزاران بار در ثانیه رعد و برق های کوچکتولید می گردد.که این امر باعث تبدیل اکسیژن به ازن می گردد.

Ozone is a powerful oxidizer and disinfectant that remains after any of their influence not use IC instead of the Conversion will be as fast as oxygen. Ozone instead of all chemical solutions such as chlorine, hydrogen peroxide, asked yen, La Mead, etc. Grdd.azn ability to remove ineffective ingredients frequent pathogenic microorganisms resistant to chlorine has Unlike chlorine. This material does not produce harmful compounds problems associated with the use of chlorine, such as eye irritation, dryness of money and …… is also not created. Ozone all micro-organisms including bacteria, viruses, and ….. to the Espoo eliminates and prevents the production of algae due to the high life is not oxidized.

 The use of ozone

Pharmaceutical industry, pool disinfection, bleaching industrial effluents, factories, dairy and food industry, packaging industry and drinking water for disinfection of fish ponds, rural and urban water treatment, disinfection and water and food hall, saloon and cip Drdamdary disinfect milking. Most of chlorination already be using an electric arc or corona discharge, noting that the cost of production is reduced in this way inspired by the thunder sky with lightning artificial and quiet Ozone is generated using Aztra voltage ratio of the voltage increased and thousands of times a second electrode device is small lightning. Causing oxygen to ozone Conversion D round.

Al-Kawthar water treatment, water purification, but Easy two-step, single water purification domestic water purifier Hyundai, Hayzhnyk water purifier, water purifier seven-stage water purifier Hitachi, Sun hirab water purifier, water purifier Hyundai , Saif water water purifier, water purifier single water, household water purification equipment, household water purifiers price, compare home water treatment devices