ممبران ها از لحاظ ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی

ممبران ها از لحاظ ساختار فیزیکی

ممبران ها از چند لحاظ تقسیم بندی می گردند . انواع این تقسیم بندیها بر مبنای ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی، اندازه حفره ممبران، جنس و مدول ممبران می باشد که در ادامه به بررسی تک تک آنها می پردازیم.ممبران ها به طور کلی به دو دسته ایزوتروپ و غیرایزوتروپ تقسیم می شوند . ممبرانهای ایزوتروپ از لحاظ ترکیب شیمیایی و فیزیکی در طول سطح مقطع خود یکسان می باشند ؛ در حالیکه ممبر انهای غیرایزوتروپ در طول سطح مقطع خود یکنواخت نبوده و شامل لایه هایی هستند که از لحاظ ساختار و یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت می باشند.

Although the membrane are classified. Of this division based on the chemical composition and physical structure, membrane pore size, gender and the membrane module, which we continue to investigate each one of them. Membranes are generally divided into two categories: isotropic and Ghyrayzvtrvp.

Kvatk water treatment, industrial water treatment, water purification water means a single membrane, March and Simon, specifications membrane, membrane and credit Nymbaz, Android membrane, membrane, membrane Nanv, this text, this Apny membrane, membrane this Eke, this company membrane, membrane Who No, the tender membrane, membrane model cabinets.