آب شیرین کن خانگی Reverse Osmosis

فرایند اسمز معکوس

این نوع سیستم ها در مدل های 5 و 6 و 7 مرحله ای قابل استفاده می باشند. که این دستگاه طی مراحل مختلف کلیه ذرات معلق در آب-رنگ-طعم-بو-مواد آلیارگانیک-سموم کشاورزی-شوینده ها-و سختی آب (منگز،منیزیم،آهن و کلسیم) را از آب حذف کرده و سپس توسط پمپ آب را با فشار بالا از یک غشاء نیمه تراوا بنام ممبران عبور داده و کلیه املاح نمکی موجود در آب را براساس قانون فشار اسمزی که در طبیعت وجود دارد حذف و آب شور را به آبی کاملا شیرین، گوارا و شفا تبدیل می کند.

در مرحله ششم نیز کلیه میکروبها،ویروسها و باکتری ها توسط سیستم UV از بین می روند. ضمنا این دستگاه ها در ظرفیت های 50،7،100،180،450 گالن در شبانه روز موجود می باشند .

These types of systems in models 5, 6 and 7 stages are used. The stages of all particles suspended in water-color-taste-smell-of Lyarganyk-agricultural pesticides-detergent-water hardness (Mngz, magnesium, iron and calcium) and then removed from the water by pumping water Air passes through a semipermeable membrane called membrane

And all of salts on the osmotic pressure of the salt in the water in nature is removed and saltwater aquatic quite sweet, refreshing and healing now.

The sixth stage of all germs, viruses and bacteria are destroyed by the UV system. Also, these devices are available in capacities 50,7,100,180,450 gallons a day

Vatr, water purifier water purifier water treatment housework Tk, Safe Water Purifier Water Purifier Water Bala, volume of water removed Nytrat, housework, home water filtration water purification 6 step Ay, domestic ro, domestic water treatment Kvajvy, Rvmyzy, Household water Treatment Household water Treatment Household water Treatment Msvmy, Qymt, small household water treatment