مزایای استفاده از سیستم UV

استفاده از سیستم UV
  •     از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%
  •      ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
  •    عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
  •     ضدعفونی کردن آب در محدوده pH از 6 تا 5.8
  •    نصب در مسیر لوله آب
  •    سرویس و نگهداری ساده دستگاه

 در این سیستم ها آب وارد محفظه اصلی دستگاه از جنس SS می شود و مابین این محفظه و یک جداره داخلی از جنس کوارتز جریان می یابد. لامپ UV درون محفظه کوارتز قرار دارد و در تماس با آب نیست به ایده آل ترین حالت برای عملکرد لامپ می باشد. عمر لامپ 7500 ساعت می باشد و در این زمان با تولید دوز بالای اشعه به طور کامل میکروارگانیسم ها را از بین می برد.

این سیستم برای استخرهای بزرگ با حجم بالای 1000 مترمکعب که باید حجم زیادی از آب در حال گردش و ضدعفونی شدن باشد بسیار مناسب است.

• eliminate all pathogenic microorganisms resistant to chlorine up to 99%

• disinfection of water at the moment of irradiation
• do not change the chemical and physical properties of water
• disinfection of water in the pH range of 6 to 5.8
• Installation of water pipeline
• Easy maintenance machine

UV lamp inside a quartz chamber and in contact with water is not the most ideal situation is for the lamp. Lamp life is 7500 hours and at this time dose of radiation to produce completely destroys microorganisms.
This system is great for swimming with the volume of 1000 cubic meters, which have a large volume of water circulation and disinfection to be good.

Water Purifier ro, Tk, Water Water Purifier Water Purifier Water Purifier Kvartz, Pyvrykam eliminate gender Mykrvarganysm, sure, Water Purifier sure-aqua, Kva, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Aqua Aqua Tk, construction of a water treatment system Shvr, Astralya, disinfection of water, water, metals Sngyn, troubleshooting purifier lamp UV, the advantages of his system