تنظیم اتوماتیک سطح هوا و فرمان به پمپ

مخازن آب

در این حالت سطح بالا و یا پایین آب توسط محاسبه بدست می آید و این سطوح توسط الکترود بالا و الکترود پایین کنترل می شوند و فشار هوای بالای آب همواره توسط پرشر سویچ و شیر مغناطیسی روی لوله هوا ثابت نگهداشته می شود ( چون هوا در آب حل می شود و فشار آن کاهش می یابد ).اساس کارسیستم کنترل سطح آب براندازه گیری مقاومت بین دوالکترود توسط پتانسیومترمی باشد یعنی اگرالکترود بالا در آب باشد.مقاومت بین آن دو تفاوت می کند و فرمانی صادر نمی شود, وقتی الکترود پایینی نیزدرهوا قرارگرفت مقاومت حاصل بین دو الکترود, فرمان استارت به پمپ می دهد و سیکل کار تکرار می گردد, برای اندازه گیری مقاومت توسط پتانسیومتر نیاز به یک الکترود واسطه (Reference) می باشد که همیشه درآب قرار دارد که درپایین ترین نقطه تانک و مقداری پایین تراز المخازن   GRP  نسل جدیدی از مخازن پیش ساخته مدولار  می باشند که این پانل ها با استفاده از دستگاه پرس هیدرولیکی ساخته شده و ماده اصلی تشکیل دهنده پانل ها از پلی استر اشباع نشده است که مشخصات فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردی را  به وجود می اورد. این مخازن تا حجم 000،0000،10 لیتر تولید می شوند.

In this case, high or low water level is obtained by calculating this electrode surfaces and bottom electrodes are controlled
And Air Pressure water and milk always Prshr magnetic switch on the air tube is kept constant (such as air and water pressure is reduced).
Karsystm control the water level is the size of the resistance between Dvalktrvd by Ptansyvmtrmy Agralktrvd water is high.
Dvtfavt resistance between it and the command is issued, when the lower electrode was Nyzdrhva resulting resistance between the electrodes, the command to start the pump and the cycle is repeated,
To measure electrode resistance potentiometer need an intermediary (Reference) that water is always located
creates unique.
The 000,0000,10 liter tank volume produced.Water filters, water storage tanks, pumps, chlorination, the water storage tank volume calculation to calculate the volume of water storage tank fire, building water storage tank volume, calculated water storage tank, water storage tanks, air, pump chlorine woman, pumps, chlorination, chlorine woman , automatic chlorine woman, chlorine, chlorine Astkhr, woman linear woman, female pill chlorine, chlorine gas female, liquid chlorination, chlorination