دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای پایه دار

تصفیه آب خانگی 6 مرحله ای

1- مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2- دارای ابعاد35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

4- دارای شیر اهرمی با طراحی زیبا  و آب بندی قابل اطمینان

5- دارای ترانس جهت تبدیل برق شهری به ولتاژ مورد نیاز پمپ

6- مخزن واتر سیف از جنس پلی پروپیلن، ضد زنگ و ضد فرورفتگی

7- عدم برخورد آب به فلز مخزن و تبادل حرارتی پایین با محیط

8-  دارای فیلتراسیون 6 مرحله ای

مرحله 1: جهت حذف گل ولای و سایر آلودگی های معلق

مرحله2: جهت حذف کلر،تری هالومتان ها وبیشتر مواد شیمیایی آلی

مرحله 3: جهت تکمیل عملکرد مرحله سومحذف کلر

مرحله 4: جهت حذف املاح، ویروس ها، باکتری ها،نیترات،فلزات سنگین و …

مرحله 5: جهت بهبود طعم، بو ومزه آب

مرحله 6: جهت تنظیم PH و بهبود طعم و مزه آب

زمان تعویض فیلتر ها : فیلتر های مرحله 1 تا 3 در طول 3 تا 6 ماه باید تعویض گردد.چنانچه فیلتر های مراحل 1 تا 3 به موقع تعویض گردد فیلتر مرحله 4 معمولا هر 18  تا 20 ماه یکبار تعویض می گردد و فیلتر های مراحل 5 و 6  نیز هر 18 ماه باید تعویض گردد.

1. 15-liter tank for storing water

2. has dimensions of 35 cm (length) by 20 (width) by 40 (height)

3. pumps without noise and vibration and has a serial number to identify

4. The valve lever has a beautiful design and reliable sealing

5. Trans voltage required to convert AC power to the pump

6. Safe water tank is made of polypropylene, stainless and anti-depression
7. Lack of water hitting the bottom of the metal tank and heat exchange with the environment

8. a 6-stage filtration

    Step 1: To remove mud and other contaminants suspended admiration

      Step 2: To remove chlorine, THMs and most organic chemicals

      Step 3: To complete the third phase

      Step 4: To remove salts, viruses, bacteria, nitrates, heavy metals, etc.

      Step 5: To improve the taste, odor, flavorful wines

      Step 6: To adjust the PH and improve the taste of water

Time to change the filters, the filters 1 to 3 over 3 to 6 months should be replaced. If steps 1 to 3 in time to replace the filters every 18 to 20 months, 4 stage filter is replaced and steps 5 and 6 filters should be replaced every 18 months.

Buy purified water safe, the water safe, home water purifier water safe, purified water, improving the taste of water, salt removal, remove THMs, remove organic chemicals, nitrate removal, remove chlorine, a lever faucet filtration 6 Steps to a Safe Water tank