آب یونیزه قلیایی در درمان کیسه صفرا

دستگاه تصفیه آّب یونیزه قلیایی

آب یونیزه قلیایی به دلیل حجم مولکولی پائین، قدرت حلالیت و نفوذ بالا پیدا می کند که این ویژگی میتواند کلسترول و چربی های بد را در خود حل کرده و از بدن دفع کند از این طریق می تواند از حملات بیماری کیسه صفرا جلوگیری کند .

 از سوی دیگر آنزیم و ترشحات موجود در کیسه صفرا در محیط قلیایی فعالیت و عملکرد مناسب را دارند که آب یونیزه با خنثی کردن محیط اسیدی کیسه صفرا، محیط لازم برای عملکرد ترشحات کیسه صفرا را فراهم می کند.

Ionized alkaline water because of low molecular mass, solubility and high penetration finds
This feature can dissolve cholesterol and bad fats, and is excreted from the body
In this way, it can prevent the attacks of gallbladder disease.
The discharge of the gallbladder in alkaline phosphatase activity and performance to neutralize acidic ionized water has the gall bladder, gall bladder provides the environment necessary for the discharge performance.

Water puri water, water purification, water purification equipment Water Syf, Qymt, relax lye lye water properties Qlyayy, Dyabt, Qlyayy, water system construction Trzthyh Qlyayy, water water water effects Qlyayy, sales Qlyayy, Qlyayy, water alkaline water machine sales , water works water works Qlyayy, Qlyayy, Qlyayy, alkaline water filter the water, alkaline water machine price mechanism