دستگاه پنج مرحله ای واتر سیف (Water Safe)

دستگاه تصفیه آب water safe

دستگاه پنج مرحله ای واتر سیف (Water Safe)، با توجه به دارا بودن پمپ تامین فشار ، برای مناطقی که فشار آب ورودی کمتر از حد نرمال است نیز مناسب می باشد. حد اکثر آب دهی این دستگاه 12 لیتر در ساعت می باشد که جهت رفع نیازهای یک خانواده کافی به نظر می رسد. این دستگاه دارای تانک تحت فشار 12 لیتری نیز هست که امکان ذخیره آب را به مصرف کننده میدهد.

ویژگی های دستگاه :

• حذف گل و لای ، شن و ماسه و زنگ لوله ها و سایر آلودگی های معلق در آب با دقت 5 میکرون توسط فیلتر الیافی مرحله اول و با دقت 1 میکرون توسط فیلتر الیافی مرحله دوم و حذف ذرات معلق با دقت 0001/0 ( یک ده هزارم ) میکرون توسط ممبران RO .

• حذف کلر و سایر گازهای شیمیایی ، مواد آلی محلول در آب ، بو و رنگ نامطبوع و بهبود طعم آب توسط فیلتر کربن فعال .

• از بین بردن و عقیم نمودن میکروب ها توسط فیلتر UV ( فیلتر اشعه ماوراء بنفش ) در مرحله ششم

• کاهش مجموع جامدات محلول در آب ( TDS ) و تبدیل آبهای سنگین و سخت به آب سبک و نرم توسط غشاهای اسمز معکوس

• تنظیم PH آب و قلیایی نمودن آب بوسیله فیلتر هفتم ORP

• جلوگیری از ایجاد رسوب در کتری ، قوری ، چای ساز و اتوی بخار

• تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

• قابلیت تولید حداکثر 12 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

• ولتاژ برق : 220 ولت

• دارای پایه و گیج نشان دهنده فشار آب

• ماکزیمم فشار پمپ : 100 PSI ( 7 BAR )

• حداقل دما : 5 درجه سانتیگراد

• حداکثر دما : 50 درجه سانتیگراد

زمان تعویض فیلتر های دستگاه :

• توصیه اکید می شود که فیلتر های سه مرحله اول ( الیافی 5 میکرون ، الیافی 1 میکرون ، کربن فعال ) هر شش ماه یکبار تعویض شوند.

• در صورت آلوده بودن بیش از حد آب ورودی ، توصیه می شود با افت فشار آب خروجی ، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند.

• فیلتر اصلی دستگاه ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

• فیلتر مرحله پنجم ( کربن نهایی ) می بایست هر یک سال تعویض شود.

ضمانت دستگاه :

این دستگاه دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

The five-step S. Water (Water Safe), due to the presence of the pump pressure supplied to the inlet where the water pressure is lower than normal is good. Maximum of 12 liters per hour hydration device that is sufficient to meet the needs of a family, it seems. This device has a 12-liter tank pressure is also possible that the water supply to consumers.

Features of the device:
•معلق با دقت 0001/0 ( یک ten-thousandth) micron membrane RO.
• Removes chlorine and other chemical gases, dissolved organic matter, the unpleasant smell and color of water by activated carbon filter to improve taste.
• Eliminate the sterilization of germs by filtering UV (UV filter) in the sixth
• Reduce total dissolved solids (TDS) and heavy water and hard water into soft light and reverse osmosis membranes
• Adjust water PH and ORP alkaline water by filtering VII
• prevent sediment in the kettle, teapot, tea maker and Steam Iron
• converting brackish water into sweet water by reverse osmosis membranes
• The maximum production capacity of 12 liters of purified water per hour.
• Power voltage: 220V
• base and water pressure gauge indicates
• Maximum pump pressure: 100 PSI (7 BAR)
• Minimum temperature: 5 ° C
• Maximum temperature: 50 ° C
Replace the filter in the machine:
• recommends a three-phase filters (5 micron fibers, fibers 1 micron, activated carbon) should be changed every six months.
• If excessive contamination of the water, it is recommended to exit the water pressure drops, three phase filter should be changed.
• The main filter unit (RO Membrane) If timely replacement filters first week, sometimes up to two years of its life.
• The fifth stage filter (carbon) must be replaced each year.
Gurantee of:
This machine has a one year warranty and 10 years of service after the sale.

Domestic water purifier Household water purifier German building making Iran home water purifier home water purifier Srshyry, Vatr, soft domestic water purifier water purifier water Vatrsyf, Svpra, water purifier home water purifier price Syf, soft Water