عملکرد فیلتر قلیایی

فیلتر قلیایی

این فیلتر با افزودن میزان PH آب باعث قلیایی شدن آن می شود که خواص بسیار مفیدی برای بدن دارد.

PH یکی از پارامترهای آب است که در اثر تغییر میزان پارامترهای دیگر آب مانند میزان یون ها و TDS تغییر می کند.

هرچه PH پایین تر از 7 باشد به خاصیت اسیدی و بالاتر از 7 به خاصیت قلیایی نزدیک می شود.

آب اسیدی برای بدن مضر و در عوض آب قلیایی مفید است. در اکثر موارد PH آب آنقدر بالا نیست که از خواص مثبت آب قلیایی بهره مند شویم و آنقدر هم پایین نیست که آب را بصورت اسیدی مصرف کنیم، در نتیجه مهمترین دلیل استفاده از فیلتر قلیایی بخاطر بالاتر بردن PH و استفاده از تاثیرات بسیار مثبت پزشکی آن است. در مورد این تاثیرات در لینک عملکرد فیلترها توضیحات کامل داده شده است.

دلیل دوم: ممکن است آب ورودی به دستگاه به هر دلیلی PH پایینی داشته باشد و یا اینکه بعد از تصفیه کامل و دقیق به دلیل کاهش یون ها و املاح، میزان آن کاهش یابد. البته می توان توسط تنظیم دقت تصفیه دستگاه کمی روی آن تاثیر گذاشت ولی جهت نتیجه گیری بهتر می توان از این فیلتر استفاده نمود.

 با استفاده از این فیلتر نه تنها احتمال ضعیف مصرف آب بصورت اسیدی برطرف می شود، بلکه می توان از خواص مثبت آب قلیایی بهره مند شد.

With the addition of PH alkaline water filter that can be very beneficial properties for the body.

PH of the water parameters caused by changes in other parameters such as the amount of ions and water TDS changes. The PH lower than 7 is acidic and above 7 is alkaline approaching.

Instead acidic water and alkaline water is beneficial for the body harmful.
The most important reason for increasing the use of filtering alkaline PH and use of medicine is very positive effects. About the effects of the filter function description is given here.

The second reason may be low PH of water entering the machine for any reason, or if after thorough cleaning due to ions and salts, the rate decreases. It can be refined by adjusting the precision of a machine, but for better results on the impact of the filter can be used.

Using this filter not only eliminates the possibility of a weak acid in water consumption, but also the positive properties of alkaline water can benefit.

Water Purifier, Water Safe Water Purifier, Water Purifier Pyvrytr, Pyvrytk water treatment system, water treatment, household water treatment, household water treatment water tek, household water treatment in Karaj, soft water, domestic water treatment, water treatment system, device Household water treatment water tek, Karaj home water treatment system, water system, Saif, Saif site water, Safe water company, the price of water purification soft water, water purification units representing water tek