انواع دستگاه تصفیه آب خانگی WaterPro

تصفیه آب زیرسینکی RO

    دستگاه هایی که برای تولید آب شرب می توان از آنها در منزل یا محیط کار استفاده نمود به چهار دسته اصلی به شرح زیر تقسیم می شوند.

        زیرسینکی RO

        زیرسینکی غیر RO

        کاوردار RO

        کلمنی – رومیزی غیر RO

 Household Water Purifier Water Pro, WaterPro, Zyrsynky RO, Zyrsynky non-RO, Kavrdar RO, Coleman – Desktop non-RO,

Devices that can be used for the production of drinking water used in the home or workplace
Divided into four main categories as follows.

Zyrsynky RO

Non-RO Zyrsynky

Kavrdar RO

Coleman – Desktop non