فرایندهایی مورد استفاده برای تصفیه آب آشامیدنی

فرایندهایی مورد استفاده برای تصفیه

بستگی به کیفیت آب منبع استفاده شده دارد.بیشترآبهای زیر زمینی صاف و عاری از عوامل بیماری زا و همچنین فاقد مقادیر قابل توجهی از مواد هستند.این قبیل آبها را می توان با استفاده از حداقل مقدار کلر برای جلوگیری از آلودگی شبکه توزیع ، در سیستم های آب آشامیدنی مورد استفاده قرار دارد.

اما ممکن است بعضی از آبهای زیر زمینی حاوی مقدار زیادی از جامدات محلول، گازها و یا مقادیر اضافی آهن ، منگنز ،و یا حتی مواد آلی و میکروبی باشند که در این صورت به فرایند های تصفیه ی پیچیده نیاز می باشد،سیستمهای تصفیه معمولا مورد استفاده  قرار می گیرد (برای مصرف شرب) عبارتند از:

1-هوادهی

2-سختی گیری

3-فیلتراسیون

4-گندزدایی

5-ذخیره سازی

Depends on Kyqyt water source is used. Byshtrabhay flat ground Vary pathogens and also lacks significant amounts of material. Such water can be used to minimize the amount of chlorine to prevent contamination of the distribution network, the system potable water is used. But there may be some ground water contains large amounts of dissolved solids, gases, or excess amounts of iron, manganese, organic matter and microbial or they require complex treatment, in which case the process is usually the case treatment systems used (for drinking) are:

1 – Aeration

2 – softening

3 – filtration

4 – Disinfection

5 – Storage