تاریخچه ضدعفونی آب با روش UV

ضد عفونی با لامپ uv

انسان از قرن ها پیش اعتقاد داشت که نور خورشید می تواند از اشاعه ی عفونت ها جلوگیری کند. در سال 1877 دو پژوهشگر انگلیسی به نام های DOWNES و BLOUNT کشف کردند که تکثیر میکروارگانیزم ها زمانی که تحت تابش نور خورشید قرار می گیرند،متوقف می گردد.در آن زمان این پدیده هنوز قابل توجیه نبود.

تحقیقات بعدی نشان داد که این پدیده از طیف غیر قابل رویت اشعه ی خورشید با طول موج 254 نانومتر ایجاد می شود.در پی این کشف امکان طراحی و ساخت دستگاه های مولد اشعه باکتری کش میسر گردید. امروزه این نوع اشعه که باعث جلوگیری از فعالیت باکتری ها می گردد به عنوان پرتو فرابنفش (اشعه ماورای بنفش یا UV) شناخته شده است.

 Centuries ago, people believed that the sun can help prevent the spread of infections. In 1877 the English scientist named DOWNES AND BLOUNT discovered that microorganisms proliferate when exposed to sunlight, they halted. At the time this phenomenon has not been justified.

Subsequent investigations showed that the phenomenon of non-visible spectrum of the sun’s rays with a wavelength of 254 nm caused. Following this discovery was possible to design and build a bactericidal radiation generating devices. Today, this type of radiation that will prevent bacterial activity as UV (ultraviolet or UV) is known.

Water Purifier sure, Branch Water Purifier Water Shamydny, history of water disinfection with UV, Tsfyh, Shamydny, Purifier Water Purifier sure, housework, water purifier water sterilizer Bnfsh, UV water disinfection with UV, disinfection Khvrshyd, light disinfection and filtration Pvdry, carbon filter water, removing bacteria