شرح کامل نصب دستگاه تصفیه آب

نصب دستگاه تصفیه آب

شرکت فنی مهندسی نمایندگی انحصاری دستگاه تصفیه آب sure,safewater  ,softwaterو water tek شرحی ازمراحل نصب دستگاه  تصفیه آب را به شرح ذیل توضیح می دهد .

مرحله اول : گرفتن انشعاب آب ورودی به دستگاه تصفیه آب خانگی و تعبیه خروجی فاضلاب دستگاه

1. آب ورودی ساختمان را قطع کنید.

2. شیر پیسوار آب سرد زیر سینک را باز کنید.

3. سه راهی انشعاب آب ورودی ( شماره 1 ) را به لوله آب سرد متصل کنید .

4. شیر پیسوار را به سه راهی انشعاب آب ورودی ( شماره 1 ) متصل کنید.

5. شیر ورودی آب ( شماره 2 ) را به سه راهی متصل و آن را در حالت بسته قرار دهید.

6. یک سوراخ با مته 4 روی لوله فاضلاب زیر سینک ( یا هر لوله فاضلاب دیگر که در دسترس است ) ایجاد کنید.

مرحله دوم : نصب شیر برداشت دستگاه تصفبه آب خانگی

1. در مورد مناسب بودن محل شیر روی سینک ، حتما از مصرف کننده سوال کنید. یک سوراخ با قطر 14 روی سینک در محل مناسب ایجاد کنید.این عمل را در سه مرحله انجام دهید.

2. شیر برداشت ( شماره 15 ) را روی سینک نصب کنید و اتصالات آن را بخوبی محکم کنید.

مرحله سوم : نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

1. دستگاه تصفیه آب خانگی را در محل مناسبی از زیر سینک داخل کابینت قرار داده و به دیواره کابینت تکیه دهید و یا با توجه به سوراخ های روی براکت، به دیواده داخل کابینت با فاصله 5 سانتی متر از کف پیچ کنید.

2. رزوه های روی تانک را به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید. شیر مخزن ( شماره 16 ) را به ورودی تانک متصل کنید.برای محکم کردن شیر در محل خود هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.

3. لفاف پلاستیکی کارتریج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ خود قرار دهید.

4. با آچار مخصوص هوزینگ ها را محکم کنید.

5. ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و آن را در هوزینگ شماره 9 قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می شود.

6. در پوش هوزینگ ممبران RO را بخوبی محکم کنید. توجه داشته باشید لوله ورودی به محفظه RO را فعلا نصب نکنید . این عمل در انتهای نصب انجام میشود.

مرحله چهارم : نصب اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی

1. مقداری از شیلنگ را با توجه به فاصله دستگاه تصفیه آب تا شیر ورودی برش داده و از یک طرف به شیر ورودی ( شماره2 ) و از طرف دیگر به مرحله اول دستگاه ( شماره 3 ) متصل نمایید.

2. مقداری شیلنک با توجه به فاصله محدود کننده جریان فاضلاب ( FLOW شماره 20 ) تا محل سوراخی که روی لوله فاضلاب قبلا زده اید برش داده و از یک طرف به محدود کننده جریان فاظلاب و از طرف دیگر به بست فاضلاب متصل کرده سپس بست را روی سوراخ بعد از زدن چسب مخصوص محل سوراخ با دو پیچ و مهره مخصوص محکم کنید.

3. مقداری شیلنگ با توجه به فاصله محل خروج آب از فیلتر پست کربن ( شماره 12 ) یا در دستگاه شش مرحله ای خروجی فیلتر مینرال ( حاوی مواد معدنی ) تا شیر برداشت برش داده و از یک طرف به خروجی آب تصفیه شده دستگاه و از طرف دیگر به شیر برداشت روی سینک ( شماره 15 ) متصل کنید.

4. مقداری شیلنگ به اندازه فاصله از سه راهی ورودی فیلتر کربن نهایی تا شیر قطع سریع مخزن ذخیره برش داده و از یک طرف به سه راهی ورودی فیلتر پست کربن و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن ذخیره ( شماره 16 ) متصل نمایید.

مرحله پنجم : راه اندازی و تست دستگاه تصفیه آب خانگی

1. جهت حصول اطمینان از وجود کارتریج ها در محفظه ها تمامی محفظه ها را کنترل کنید.

2. شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) که قبلا باز گذاشته اید درون یک ظرف خالی قرار دهید.

3. شیر ورودی آب به دستگاه را باز کرده و 3 دقیقه صبر کنید تا دستگاه آب گیری نمایید سپس دوشاخه آداپتور را به پریز وصل کنید . صبر کنید تا آب به مدت 5 دقیقه از شیلنگ ورودی محفظه ممبران ( شماره 9 ) وارد ظرف آب شود. سپس شیر ورودی را بسته ، شیلنگ را به ورودی محفظه متصل کرده و شیر ورودی را مجددا باز کنید.

4. شیر تانک را باز کنید.

5. محل اتصالات دستگاه تصفیه آب را به دقت چک کنید. در صورت نشت آب از اتصالات نسبت به رفع آن اقدام کنید.

6. خروجی فاضلاب دستگاه را چک کنید که حتما در هنگام کارکرد دستگاه و روشن بودن پمپ ، پساب از آن جاری باشد.

7. پس از حصول اطمینان از کارکرد دستگاه و بررسی تمام نکات ذکر شده ، صبر کنید دستگاه تصفیه آب آنقدر کار کند تا تانک پر شده و پمپ دستگاه تصفیه آب خاموش شود. سپس برای شستشوی مخزن و احتمال وجود ذرات کربن آزاد در محفظه ها شیر برداشت روی سینک را باز کنید تا آب تانک خالی شود. یعنی مخزن پر شده اول را نباید استفاده نمود. ( زمانی که دستگاه به برق وصل است وقتی مخزن خالی میشود فشار آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن به دلیل تصفیه مستقیم دستگاه ی روشن است که آب تصفیه شده در زمانی که شیر باز است دیگر به مخزن هدایت نمیشود بلکه به شیر برداشت انتقال می یابد. پس زمانی که دستگاه در برق باشد نشانه خالی شدن مخزن، همان کم شدن فشار آب از شیر برداشت است.)

8. به دلیل اینکه پر شدن کامل تانک ذخیره مستلزم گذشت زمان زیادی است، میتوانید مرحله 6 را به عهده مصرف کننده بگذارید. در در این صورت توضیحات کامل را به مصرف کننده بدهید.

Full description of the installation of a water treatment system Engineering Company related to Exclusive Water Purifier sure, safewater, softwater and water tek Azmrahl description explains the installation of a water treatment system First step: get a home water treatment device to split water and wastewater embedded devices

1. The water entrance disconnect.

2. Valve open Pysvar cold water under the sink.

3. Three way split water (1) Connect the cold water pipe.

4. Tap water Pysvar three way split (# 1) attach.

5. Tap water inlet (2) connected to a three way and put it in the closed position.

6.’s A sewer pipe under the sink 4 hole drill (or any other sewage pipes available) to create. Step Two: Install the valve Tsfbh household water harvesting system 1. The appropriate place on the sink faucet, be sure to ask the consumer. A hole with a diameter of 14 on the sink in the right place to create. These acts do in three steps. 2. Tap harvest (No. 15) on the sink, install and tighten connections as well. Third step: installing a home water treatment device One. Machine Household water treatment in place of the cabinet under the sink and put on your wall or cabinets due to the holes in the brackets, as cabinet Dyvadh a distance of 5 cm from the floor to bolt. 2. Threaded onto the tank using Teflon tape and screw on. Milk tank (16) connected to the inlet tank. Wrench for tightening the valve in place, do not use anything. Three. Wrapping plastic and carbon fiber cartridge filter was removed and put in Housing. 4. The special wrench to tighten Housing. 5. Membrane RO Remove from plastic wrap and put it in the Housing (9). Note that the lateral membrane that holds the rubber gasket into the chamber is two. 6. Tighten the cap as well as RO Membrane Housing. Note the inlet pipe to the RO tank is currently not installed. This is done at the end of the installation.

Fourth step: installing a home water treatment device connections 1. The amount of hose to a water treatment system according to the distance from one side to cut the inlet valve inlet valve (No. 2) and the other to the first phase of the system (3) attach. Two. Bit Shylnk accordance with current limiting Waste (FLOW No. 20) to the hole on the sewer pipe’ve already cut from one side to the other side of the closed current limiting Fazlab and then close the drain plug Special glue on the hole after hitting the hole with two special bolts and tighten. Three., Some hose water filter, post carbon Due to the gap exit (No. 12) or the six-stage system filters out minerals (including minerals) to cut and harvest milk from one side to the water outlet of the device and the other side of the sink to harvest milk (No. 15) connected. 4. مقداری شیلنگ به اندازه فاصله از سه راهی ورودی فیلتر کربن نهایی تا شیر قطع سریع مخزن ذخیره برش داده و از یک طرف به سه راهی ورودی فیلتر پست کربن و از طرف دیگر به شیر قطع سریع روی مخزن ذخیره ( شماره 16 ) متصل نمایید . Step Five: Setting up and testing of domestic water purification units 1. The presence of a cartridge in the chamber of ensuring that all container control. 2. Hose inlet chamber membrane (No. 9) have previously been put into an empty container. Three. Tap water input to unlock the device and wait for 3 minutes and then plug the adapter to plug the device attach to winemaking. Wait until the water inlet hose for 5 minutes membrane compartment (No. 9) into the water container. Then the inlet valve closed, connect the hose to the inlet chamber and the intake valve open again. 4. The milk tank open. 5. Place a water treatment device connections to the Czech accuracy. If water leaks from the joints than try to fix it. 6. Wastewater Czech machine during operation and make sure the pump is turned on, this is a waste. 7. Then ensure the functioning of the machine and check all the points mentioned, wait to do so until the tank is filled with water filtration systems and water pumping device is turned off. Then wash tank and the possibility of free carbon particles in the container harvesting on the sink faucet until the water tank is empty to start. I filled the tank should not be used.( زمانی که دستگاه به برق وصل است وقتی مخزن خالی میشود فشار آب شیر بسیار کم است و این خروجی کم با توجه به خالی بودن مخزن به دلیل تصفیه مستقیم دستگاه ی روشن است که آب تصفیه شده در زمانی که شیر باز است دیگر به مخزن هدایت Instead of harvesting milk is transferred. then when the device is power off sign, empty tank, the low water pressure valve is removed.) 8. Full tank because it requires a lot of time has passed, you can let the consumer’s responsibility to step 6. In this case, give a full explanation to the consumer.

Water Purifier Water Filter Replace Water Saif education, types of water filter, water filter Replace Brtya way, now Fyltrshmarh a water purifier, replacement water filters, replacement water filters, water filter replacement products, home, shopping Internet filtering water, buy water filters, water purification Fyltrdstgah purchase method replace water filter, water filter replacement, How to replace the water filter, water filter sales, water filters, filter, post carbon filters prices, water filters, water filters price