عوامل مؤثر در فیلتراسیون

فیلتر دستگاه تصفیه آب

دو عامل که در انتخاب نوع فیلتر و کارکرد آن بسیار مؤثر می‌باشد عبارت است از:

1- اندازه حفرات فیلتر

همان‌طور که گفته شد موادی با اندازه بزرگ‌تر از حفرات فیلتر، در پشت آن باقی می‌مانند و عبور نمی‌کنند، در نتیجه، برای جداسازی ذرات با اندازه مشخص باید از فیلترهای مناسب استفاده کرد.

2- مقدار ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند.

ذراتی که در پشت فیلتر باقی می‌مانند به مرور زمان و با استفاده مداوم از فیلتر بیش‌تر می‌شوند. این مسئله می‌تواند باعث مسدود شدن روزنه‌های فیلتر شود. به این دلیل، باید بعد از مدت زمان مشخصی، فیلتر را تعویض، و یا آن را پاک‌سازی نمود. این مسئله که به گرفتگی فیلتر معروف می‌باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا تعویض و یا حتی تمیزکردن فیلتر هزینه‌بر است.

Two factors that influence the choice of the filter function is as follows:

1. The pore size filter
As mentioned materials with pore size of the filter, it will remain behind and do not pass, therefore, to isolate certain sized particles to the appropriate filters.

2. The amount of particles that remain in the filter.
Particles remain in the filter, the filter will increase over time and with continued use. It could be a blocked filter window. For this reason, after a certain time, filter replacement, and or cleared. It is known that the fouling of the filter is important. Replace or clean the filter because it is expensive.

Water Purifier sure, device Karaj water purifier water, water, water purification filters replacement filter water, water purification units Shamydny, sure-aqua, Water Purifier sure, Shvr, factors in Fyltrasyvn, Water Purifier Filter the water housework Fyltrasyvn, filters