فیلتر شنی

فیلتر شنی

فیلتر شنی دستگاهی است که با صاف نمودن (فیلتر اسیون) فیزیکی آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظیر گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری‌ها و ذرات حاصل از خوردگی می‌شود.در این دستگاه، آب حاوی ذرات معلق را از بستری از ذرات یک ماده که می‌تواند شن و یا ذغال آنتراسیت (کربن اکتیو) باشد عبور می‌دهند. در اثر عبور آب از خلل و فرج بین ذرات شن، مواد معلق آب گیر کرده و آب تقریباً عاری از مواد معلق، بدست می‌آید. البته جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج فیلتر، باعث افزایش افت فشار می‌گردد که اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز نماید، باید صافی را شستشو داد.

کاربرد دستگاه فیلتر شنی

تصفیه آب رودخانه‌های با کدورت بالا پس از واحدهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی جهت تهیه آب شرب، بهداشتی و صنعتی

تصفیه آب استخر برای جلوگیری از کدر شدن آب و زلال سازی آن

تصفیه نهایی فاضلابهای صنعتی و انسانی

تصفیه آب برج های خنک کننده از مواد معلق نفوذی از هوا مانند گرد و خاک.

ساختمان فیلتر شنی عمودی

بدنه این فیلترها، استوانه‌ای شکل و از فولاد بر اساس استاندارد‌های معتبر ساخته شده است و دارای دو دریچه بازدید می باشد. برای جلوگیری از خوردگی، کلیه سطوح مجاور با آب داخل مخزن،  از دو لایه رنگ اپوکسی و کلیه سطوح بیرونی دستگاه که در مجاورت هوا قرار دارند با رنگ روغنی پوشش داده می‌شود. فشار استاندارد در این فیلترها بین 7-3 اتمسفر می‌باشد و اگر فشار بیش از این باشد باعث ایجاد پدیده شیارسازی می‌شود. قطر فیلترهای شنی عمودی استاندارد از حدود 0.5 تا 3 متر و ارتفاع آن بین 0.7 الی 1.5 متر می‌باشد. فیلترهای شنی عمودی به خاطر آنکه در تمام راستای ارتفاع آنها عمل تصفیه فیزیکی انجام می‌گیرد، به فیلترهای افقی ترجیح دارند. در فیلترهای شنی عمودی ورود آب توسط نازلهای ورودی از بالای دستگاه انجام می‌پذیرد.

شکل فیلتر شنی فشاری

این فیلترها از یک بستر شن دانه‌بندی شده با خلوص 98% و یک صفحه مشبک با 50 تا 70 عدد پستانک در هر متر مربع جهت آبکشی و جلوگیری از خروج ذرات شن از دستگاه تشکیل شده است. اندازه ذرات شن که بصورت دانه‌بندی شده و طبقاتی بروی صفحه مشبک قرار گرفته‌اند بر حسب اندازه ذرات معلق در آب تعیین می‌شود. ذرات درشت شن در قسمت بالا و ذرات ریز در قسمت پایین قرار می گیرند بخاطر لزوم انجام دو عمل سرویس دهی دستگاه و شستشوی معکوس در دستگاه فیلتر شنی ، مدار لوله کشی این دستگاه طوری طراحی شده است که بصورت ساده‌ای هر دو عمل را انجام دهد. کنترل فیلتر شنی به سه روش  کنترل با شیرهای دستی،  کنترل با شیرهای چند راهه دستی و کنترل تمام اتوماتیک توسط شیرهای چند راهه اتوماتیک انجام می‌پذیرد .

With the smooth sand filter device (Filter oxidation) physical removal of suspended particles in the water, such as flower, color, organic matter, plankton, bacteria and particles from corrosion. This device, water containing suspended particles from hospital sand or anthracite coal particles of a material that can be (active carbon) is passed. Water passes through the pores between the sand particles, suspended solids, water retention and water almost free of suspended solids, is obtained. The accumulation of particulate matter in the pores of the filter, the pressure drop is increased if the pressure exceed a certain amount, have the filter cleaned.

The use of sand filter system

Rivers with high turbidity water purification units after coagulation, flocculation and sedimentation of water for drinking, sanitary and industrial

 Pool water treatment to prevent clouding of the water and its clarification

 The final purification of industrial waste and human

 Water cooling towers of suspended solids such as dust penetrating the air.

Building vertical sand filter

The body of the filter, cylindrical shape and is made of steel according to the standards is viewed with two valves. To prevent corrosion, all adjacent surfaces with water in the tank, the two layers of epoxy paint and exterior surfaces of all devices that are in the air is covered with oil paint. These filters are standard on the 7.3 atm pressure and if the pressure is over the cause of the phenomenon slot. Standard vertical sand filters diameter of about 0.5 to 3 meters and a height of between 0.7 to 1.5 meters. Vertical sand filters for the physical act of purification is done in all the height, horizontal filters are preferred. The vertical sand filters water from the top of the device is done by inlet nozzles.

The pressure sand filter

These filters use a sand bed with a purity of 98% and a mesh size of 50 to 70 pacifiers per square meter to drain and prevent sand out of the device is made. Sand grain size and class size that are placed on mesh sizes of suspended particles in the water is determined. The sand filter control valves into control with manual control valve manifold with manual and automatic control of all valves manifold by automatically done.

 Industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters, domestic and industrial water treatment system, building sand filter sand filter, sand filter cleaning, milk, sand filter, sand filter design, design sand filter, sand filter design capacity Astkhr, sand filter, filter sales sand, sand filter wastewater treatment, water filtration sand filter, sand filter industry, the price of sand filter, sand filter price, the price of the pool sand filter, sand filter application