درخصوص  اسمز معکوس

فیلتر اسمز معکو س

اسمز معکوس (RO) یک فرایند فیزیکی است که این قابلیت رادارد که از محلولی (حلال + ناخالصی) به کمک یک غشاء نیمه تراوا، حلال تقریبا خالص تهیه نماید. برای مثال به کمک این روش می توان از آب شور، آب آشامیدنی مطلوب تهیه کرد. اسمز معکوس توانایی دارد تا 98% مواد معدنی حل شده و مواد آلی و کلوئیدی آب را حذف کند. تکنولوژی اسمز معکوس در دهه های اخیر با به بازار آمدن انواع جدیدی از غشاها، بطور قابل توجهی بسط پیدا کرده است.

بنیان کار اسمز معکوس :

چنانچه  یک عشا نیمه تراوا (Semi-Permeable Membrane) مابین دو محلول با غلظتهای مختلف جای گیرد، ذره ای از حلال (رقیق) از یک طرف پوسته به طرف دیگر حرکت می کند. غشاء غالبا از جنس استات سلولوز و یا پلی آمید است. همانا امروزه غشاء را از مخلوط استات سلولوز و تری استات سلولوز درست می کنند . سمت طبیعی حرکت حلال به شکلی است که که محلول  باغلضت بیشتر نازکتر می شود . در شکل زیر آب خالص از  پوسته رد شده و وارد آب مغشوش می شود. اگر به سیستم اجازه رسیدن به بالانس داده شود، آن موقع میزان آب نمک( آب حاوی ناخالصی) از سطح آب خالص بالاتر می رود.به این فاصله سطح در دو طرف پوسته  فشار اسمزی گفته می شود. در اصل تنها مولکولهای آب توانایی عبور از پوسته نیمه تراوا را دارند.

طرف چپ: مولکول های آب در بخش آب خالص، به دلیل پدیده طبیعی اسمز وارد محل نگه داری آب ناخالص می شوند.

طرف راست : می شود با به کارگیری فشار P ( به میزان بالاتر از فشار اسمزی ) مولکول های آب را مجبور ساخت که از محل نگه داری آب شور به محل نگه داری آب خالص وارد شوند. مراد از اسمز معکوس همین است که راهی است برای تهیه آب شیرین از آب شور  .از این رو با اعمال فشار مکانیکی به آب شور ، مولکولهای آب از مولکولهای نمک ( ناخالصی ) جدا می شوند. به این پروسه اسمز معکوس گفته می شود .

کاربرد علمی اسمز معکوس در سیستم های تصفیه آب خانگی و تصفیه آب صنعتی :

هر دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس( اعم از خانگی و یا صنعتی ) به صورت ساده به چهار قسمت زیر تقسیم بندی می شود:

الف : پوسته نیمه تراوا ( ممبرین)

ب : پمپی که توانایی فراهم آوردن فشار لازم آب ورودی به سیستم را داشته باشد .

ج : خروجی پساب ( فاضلاب)

د:  اسمز معکوس خانگی ، آب خام ( تصفیه نشده ) پس از گذر از سه صافیه اولیه ( پیش فیلتر ها ) و انجام تصفیه اولیه ، با فشار پمپ (ماکزیمم فشار 100 PSI ( وارد محفظه ( هوزینگ) ای که شامل ممبرین RO است می شود. ممبرین از چندین لایه پوسته نیمه تراوا که به دور یک لوله مرکزی تاب خورده به وجود آمده است به دلیل اینکه ناخالصی ها توانایی گذر از پوسته را ندارند، به این جهت در یک طرف غشاء آب تقریبا خالص به وجود می آید که به سمت لوله مرکزی به حرکت در آمده وبه سمت خروجی آب تصفیه شده هدایت می شود. در سمت دیگر لایه های غشاء، آب ستبر شده از ناخالصی ها  هستندکه به طرف محل جاری شدن فاضلاب حرکت می کند .

Reverse Osmosis (RO) is a physical process that has the capability to drive the solution (solvent + impurities) through a semipermeable membrane, provide nearly pure solvent. For example, using this method can be used to salt water, drinking water supply was good. Reverse osmosis is capable of up to 98% of dissolved minerals and organic matter and water to remove colloids. Reverse osmosis technology to the market in recent decades with the rise of new types of membranes, has expanded considerably.

Foundation RO:

If a semi-permeable Isha (Semi-Permeable Membrane) placed between two solutions of different concentrations, particle solvent (diluted) from one side to the other side moves shell. Cellulose acetate or polyamide membrane is often made. Surely today cellulose acetate and triacetate cellulose membrane mixture is correct. The natural movement of solvent to form a solution with a concentration that is much thinner. The pure water in the crust over and the water becomes turbulent. If the system is to achieve a balance, then, the brine (water containing impurities) from the higher water level on both sides of the shell Rvd.bh this distance is called osmotic pressure. In fact, only the water molecules are able to pass through the semi-permeable membrane.

On the left: the water molecules in pure water, the natural phenomenon of osmosis into the whereabouts of the impure water.

Right: with the application of pressure P (the higher the osmotic pressure) water molecules forced to keep the salt water to keep the water enter. RO means this is a way to produce fresh water from seawater Hence mechanical pressure to salt water, the water molecules of salt molecules (impurities) are separated. This process is called reverse osmosis.

The use of reverse osmosis water treatment systems, domestic and industrial water treatment:

The reverse osmosis water treatment system (either domestic or industrial) is simply divided into four parts below:

A semi-permeable membrane (membrane)

(B) the ability to provide pump pressure water is entering the system.

A: The output of wastewater (sewage)

D home reverse osmosis, raw water (untreated) after the passage of three initial Safyh (pre-filters) and basic cleaning, pressure pump (maximum pressure of 100 PSI (into housing (housing) of the RO membrane is includedThe central tube to move the water and the output driven. On the other side of the membrane layer, thick water of impurities who can move the location of the sewage flow.

Anti Askalant, reverse osmosis, water treatment, industrial and semi-industrial machines, the wife Claire, the woman chlorine water, chlorine system automatically woman, Drumsticks pool-cleaning filter, wash the filter, wash the sand filter, wash the air filter, carbon filter cleaning filter sand, pool sand filter, sand filter is, water chlorination, chlorine manually, chlorination wastewater