تعویض یون‌های سختی آور آب

تانک ذخیره آب

پدیده تبادل یون برای اولین بار در سال 1850 و به دنبال مشاهده توانایی خاک‌های زراعی در  برخی از یون‌ها مثل آمونیوم با یون کلسیم و منیزم موجود در ساختمان آنها گزارش شد. در سال 1870 با انجام آزمایش‌های متعددی ثابت شد که بعضی از کانیهای طبیعی بخصوص ژئولیت‌ها واجد توانایی انجام تبادل یون هستند. در واقع به رزین‌های معدنی ، ژئولیت می‌گویند و این مواد یون‌های سختی آور آب (کلسیم و منیزیم) را حذف می‌کردند و به جای آن یون سدیم آزاد می‌کردند از اینرو به ژئولیت‌های سدیمی مشهور شدند که استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیاد داشت چون احتیاج به مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند .اما زئولیت‌های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این ژئولیتها می‌توانستند فقط سدیم را جایگزین کلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونهایی از قبیل سولفات ، کلراید و سیلیکات‌ها بدون تغییر باقی می‌مانند. واضح است چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. پس از انجام تحقیقات در اواسط دهه 1930 در هلند ژئولیتهایی ساخته شد که به جای سدیم فعال ، هیدروژن فعال داشتند. این زئولیتها که به تعویض کننده‌های کاتیونی هیدروژنی معروف جدید ، سیلیس نداشته و علاوه بر این قادرند همزامان هم سختی آب را حذف کنند و هم قلیائیست آب را کاهش دهند.

Ion exchange phenomenon first observed in 1850, followed by the ability of soil to replace some calcium ions and magnesium ions, such as ammonium was reported in the building. In 1870, with several experiments demonstrated that some natural minerals, especially Zhyvlytha eligible are capable of ion exchange.
In fact, mineral resins, Zhyvlyt say and water binding material hardness ions (calcium and magnesium) were removed and instead were free sodium ions and hence it became known that the sodium Zhyvlythay
It benefits a lot of water because there was no need for chemicals and side effects were also  Zhyvlythay sodium have limitations. This could Zhyvlytha
Only sodium replaces calcium and magnesium dissolved in water and Nyvnhayy such as sulfate, chloride and silicates remain unchanged. It is clear that water is not good for the industry. In the mid-1930s after investigations were made in the Netherlands instead of sodium Zhyvlythayy active, active hydrogen. This Zhyvlytha to replace new single called hydrogen cation, not silica
In addition Hmzaman can also remove hard water and reduce water Qlyayyst.

Industrial and semi-industrial water treatment equipment, filters, domestic and industrial water treatment system, water storage tank Persian Gulf desalination, desalination Solar + Qom, Qarchak desalination, desalination Qeshm, the filters, desalination, water sales desalination, desalination home sales, selling industrial desalination, desalination machine sales, parts sales desalination, desalination technology force, filters, desalination, desalination home prices, desalination projects Qeshm