طریقه نصب مرحله دوم و سوم دستگاه تصفیه آب

مرحله چهارم تصفیه آب

مرحله دوم : نصب شیر برداشت دستگاه تصفبه آب خانگی

1. در مورد مناسب بودن محل شیر روی سینک ، حتما از مصرف کننده سوال کنید. یک سوراخ با قطر 14 روی سینک در محل مناسب ایجاد کنید.این عمل را در سه مرحله با مته های 4 و 8 و 14 انجام دهید.


2. شیر برداشت ( شماره 15 ) را روی سینک نصب کنید و اتصالات آن را بخوبی محکم کنید.

مرحله سوم : نصب دستگاه تصفیه آب خانگی

1. دستگاه تصفیه آب خانگی را در محل مناسبی از زیر سینک داخل کابینت قرار داده
و به دیواره کابینت تکیه دهید و یا با توجه به سوراخ های روی براکت، به دیواده داخل کابینت با فاصله 5 سانتی متر از کف پیچ کنید.
2. رزوه های روی تانک را به وسیله نوار تفلون، نوار پیچی کنید. شیر مخزن ( شماره 16 ) را به ورودی تانک متصل کنید.برای محکم کردن شیر در محل خود هیچ وجه از آچار استفاده نکنید.
3. لفاف پلاستیکی کارتریج های الیافی و کربنی را برداشته و هر فیلتر را در هوزینگ خود قرار دهید.
4. با آچار مخصوص هوزینگ ها را محکم کنید.
5. ممبران RO را از پوشش پلاستیکی خارج کرده و آن را در هوزینگ شماره 9 قرار دهید. توجه کنید که ممبران از طرفی که دارای دو عدد واشر لاستیکی است وارد محفظه می شود.
6. در پوش هوزینگ ممبران RO را بخوبی محکم کنید. توجه داشته باشید لوله ورودی به محفظه RO را فعلا نصب نکنید . این عمل در انتهای نصب انجام میشود.

Step Two: Install the valve Tsfbh water harvesting system

(1) the suitability of the location of the sink faucet, make sure you ask the consumer. A hole with a diameter of 14 on the sink in the proper place in three phases This practice drill 4, 8 and 14 do.
2 Wine Harvest (No. 15) to the sink, install and tighten connections as well.

Step Three: Install Domestic Water Purifier

1 Household water treatment system in place of the cabinet under the sink and put
Sit back and wall cabinets or due to the holes in the brackets to the cabinet Dyvadh a distance of 5 cm from the bottom of the bolt.
2 threads on the tank using Teflon tape, the tape wrapping. Tank Valve (number 16) bonded to the tank inlet valve To secure your place Do not use a wrench.
3 plastic sheeting was removed and the filter cartridges and carbon fibers in your body.
4, with a special wrench to tighten housing.
5 RO membrane to remove the plastic wrap and put it in the body (9). Also note that membrane which has two rubber gasket into the chamber.
6 RO membrane housing cap tighten well. Note the inlet pipe to the RO housing is currently not installed. This is done at the end of the installation.

Water Purifier Water Purifier Direct Sales Krj, housework, home water filtration water purification 6 step Ay, Ay, 8 stage water purifier Household water purifier Msvmy, Nyagara, Nanv, home water purifier Household water treatment process Nytrat, Benefits housework, housework, harmfulness water Purifier water Purifier disadvantages housework, housework, compare home water purifiers