فرایند تصفیه و روشهای شیرین سازی آب

آب شیرین کن صنعتی

به منظور شناخت و بررسی روش های تصفیه آب ، ابتدا لازم است آلودگی های موجود در آن را بشناسیم . به دلیل متنوع بودن انواع این آلودگی ها در اینجا فقط به ذکر مهمترین آنها پرداخته و از توضیح آنها صرف نظر می نمائیم. این آلودگی ها عبارتند از : مواد بیماریزای میکروبی ، آلودگیهای آلی فرار ، آلودگیهای آلی مصنوعی ، تری هالومتان ها ، رادیواکتیو ، سولفور ، کلریدها ، سرب و مس ، آنتیموان ، فلوراید ، نیترات ، آرسنیک ، پنبه نسوز ، عوامل سختی ، گل آلودگی ، رنگ.

هر فرایند و روشی که باعث تغییر ترکیب شیمیایی و رفتار طبیعی منبع آبی گردد تحت عنوان تصفیه آب تعریف می گردد . روشهای تصفیه می توانند به صورت زیر تقسیم شوند : تصفیه فیزیکی و شیمیایی وزیستی(بیولوژیکی). دراینجا تنها انواع هر دسته را نام برده می شود . انواع روش های تصفیه فیزیکی عبارتند از: غربال کردن ، فیلتراسیون ماسه ای ، فیلتراسیون کارتریجی ، فیلتراسیون توسط آلومینای فعال شده ، فیلتراسیون توسط کربن فعال شده و فیلتراسیون توسط ممبران ها. انواع روش های تصفیه شیمیایی عبارتند از : انعقاد و فیلتراسیون ، تعویض یونی ، کاهش سختی (نرم سازی ) توسط آهک ، گندزدایی ، تقطیر ، دمش هوا ، تنظیم PH ، انواع روش های تصفیه زیستی آب عبارتند از: تصفیه هوازی و تصفیه بی هوازی که جهت تصفیه پساب استفاده می گردد .

In order to identify and assess water purification methods, you first need to know its pollution. Due to the diversity of types of pollution here, just to mention the most important ones and we explain them regardless. These contaminants include pathogenic microbial agents, volatile organic contaminants, synthetic organic contaminants, trihalomethanes, radioactive sulfur, chlorides, lead, copper, antimony, fluoride, nitrate, arsenic, asbestos Pnbh, of hardness, pollution flower color .The process changes the chemical composition and the way in which normal behavior is the source of water is defined as water. Treatment methods can be divided as follows: physical and chemical treatment Vzysty (biological). Here only of the categories mentioned. Physical purification methods include screening, sand filtration, cartridge filtration, activated alumina Fyltrasy van, filtration through activated carbon and membrane filtration are using. Chemical treatment methods include coagulation and filtration, ion exchange, reducing the hardness (softening) by lime, disinfection, distillation, blowing air, adjust PH, biological water treatment methods include: aerobic treatment and anaerobic treatment to used for wastewater treatment.

Membrane housing,Cabinets membrane,Ceramic membrane,Geo-membrane, and Plans membrane,Henkel adhesive membrane,Membrane vacuum,Membrane vacuum press,
Vacuum membrane,Sheet membrane,Imports membrane,Membrane vacuum services,
Membrane vessels,