بازدارنده رسوب در برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

برج های خنک کننده

این ماده بر پایه ترکیبات آکریلات بوده و برای پراکنده کردن (دیسپرسیون) ذرات کلوییدی و مواد معلق در برج های خنک کننده و سایر سیستم های خنک کننده (کولینگ) استفاده می شود . دیسپرس کننده مناسب جهت مصرف در آب های صنعتی که از فسفونات روی (ZINE PHOSPHONATE) به عنوان ماده بازدارنده و رسوب خوردگی استفاده می شود.

ماده شیمیایی جهت تشکیل فیلم محافظ دربرابر خوردگی روی سطوح فلزی نو

محصولی است بر پایه نمک های فسفاته به همراه مواد افزودنی مخصوص که به منظور پسیو نمودن و تشکیل فیلم محافظ روی لوله ها و تجهیزات مسیر آب خنک کن در لحظه بهره برداری سیستم مصرف می شودبا توجه به تأثصر بسیار مثبت این ماده، تزریق آن در ابتدای راه اندازی سیستم و قبل از تزریق مواد بازدارنده خوردگی و رسوب لازم و ضروری می باشد.

بازدارندگی رسوب و خوردگی برج های خنک کننده با پایه زینگ فسفونیت

این ماده بر پایه فسفونیت ها و ترکیب روی می باشد که به منظور جلوگیری  از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده به کار می رود.این محصول ضمن برخورداری از پایداری شیمیایی و حرارتی بالا،با ایجاد لایه محافظ بروی کربن استیل و آلیاژهای مس ، نقش مؤثری در جلوگیری به عهده دارد.

This article is based on acrylic compounds to disperse (dispersion) of colloidal particles and suspended materials in cooling towers and other cooling systems (cooling) is used. Suitable for use in industrial water dispersing from the phosphonate (ZINE PHOSPHONATE) as a corrosion inhibitor and is precipitated.
Chemical to form a protective film against the corrosion of metal surfaces again
Is a product based on phosphate salts and additives for the purpose of forming a passive protective film on pipes and equipment in the course of cooling water intake system at the time of operation Shvdba Tassr positive attention to this matter, given that at the beginning Launching system before injection of corrosion inhibitor and scale is essential.
Deposition and corrosion inhibition eugenol-based cooling towers Fsfvnyt
This article is based on a combination Fsfvnyt and to prevent scale formation and corrosion in cooling towers used Rvd.ayn product while having high thermal and chemical stability, to create a protective layer on the carbon steel and alloys Copper plays an important role in prevention

Mkvs, salt water osmosis water treatment system Aqua Life Klyn., industrial and semi-industrial water treatment system Shdh, ionized water Ionized water Ionized water Qlyayy, Chyst, Shdh, ionized water alkaline ionized water and alkaline ionized water Sbk, ionized water Qlylyy, , Chyst, alkaline ionized water ionized water ionized water system Qlyay, Kn, water hazards Yvnyz·h, ionized water hazards Qlyayy, how we ionized water.