22 مارس روز جهانی آب

روز جهانی آب

روز جهانی آب 22 مارس 2014: آب و انرژی

آب و انرژی پیوندی نزدیک دارند و وابسته به یکدیگر هستند. تولید و انتقال انرژی نیازمند استفاده از منابع آب، به ویژه در مورد و حرارتی می‌باشد. در مقابل، در حدود 8 درصد از تولید جهانی انرژی صرف پمپاژ، تصفیه و انتقال آب به مصرف کنندگان مختلف می‌شود.

در سال 2014، سیستم سازمان ملل متحد – در یک همکاری نزدیک با دولت‌های عضو و ذینفع وابسته – توجهات را معطوف به رابطه آب و انرژی نمود، به‌ویژه به امر نابرابری‌ها پرداخت، مخصوصاً بیلیون‌ها نفری که در زاغه‌ها و مناطق فقیرنشین روستایی زندگی می‌کنند و به آب آشامیدنی سالم، بهداشت مناسب، غذای کافی و خدمات مربوط به انرژی دسترسی ندارند. این سازمان همچنین با هدف قرار دادن سهولت توسعه سیاست‌ها و چارچوب‌های میان‌بری که پل بین وزارتخانه‌ها و مناطق عملیاتی هستند، راهی برای امنیت انرژی و استفاده از آب پایدار در اقتصاد سبز ایجاد نمود. شناسایی بهترین شیوه، مورد توجه خاصی قرار خواهد گرفت تا مسائل مربوط به آب و انرژی در ‘صنعت سبز’ به واقعیت تبدیل شود.
هدف روز جهانی آب در سال 2014

• افزایش سطح آگاهی در مورد ارتباط بین آب و انرژی.

• مشارکت در یک گفتگوی سیاستی که بر روی طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به ارتباط بین آب و انرژی متمرکز است.

• شرح دادن، از طریق مطالعات موردی، برای تصمیم گیرندگان در بخش انرژی و حوزه آب آنچنانکه رویکردها و راه حل‌های یکپارچه‌ای برای مسائل آب و انرژی ارائه گردیده و بتوان به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بیشتری نائل شد.

• شناسایی فرمول‌بندی سیاست‌ها و مسائل مربوط به توسعه ظرفیت که در آن سیستم سازمان ملل متحد، به ویژه UN-Water و UN-Energy ، بتواند سهم قابل توجهی را ارائه دهد.

• شناسایی ذینفعان کلیدی در زمینه‌ی ارتباط آب و انرژی و درگیر کردن فعال آنها در توسعه بیشتر ارتباطات بین آب و انرژی.

• مشارکت در مباحث بعد از سال 2015 ، در زمینه رابطه‌ی آب و انرژی.

World Water Day March 22, 2014: Water and Energy

Water and energy are closely connected and interdependent. Production and energy transfer requires the use of water resources, especially in the case of hydroelectric power, nuclear, and thermal. In contrast, only about 8 percent of global energy production, pumping, treatment and transport of water to the consumers.

In 2014, the United Nations system – in close cooperation with Member States and stakeholders related – concern shifted to the relationship between water and energy, paying particular attention to inequalities, especially the billions of people who live in slums and rural poor areas and safe drinking water, proper sanitation, adequate food and no access to energy services. The organization is also targeting the ease of development policies and frameworks to bridge shortcut between departments and operational areas are
Way for energy security and sustainable use of water in the green economy. Identify best practices, particular attention will be placed on the issues of water and energy in ‘green’ has become a reality.

The objective of World Water Day 2014

• Increase awareness of the link between water and energy.

• engage in a policy dialogue on a wide range of issues related to the relationship between water and energy is focused.

• demonstrate, through case studies, to decision makers in the energy sector and water areas as integrated approaches and solutions to issues of water, energy and greater economic and social impacts can be achieved.

• Identify the formulation of policies and issues related to the development of the capacity of the UN system, in particular the UN-Water and UN-Energy, can provide a significant contribution.

• Identify key stakeholders involved in the context of the relationship between water and energy and enable them to further develop the relationship between water and energy.

• Participate in discussions after 2015, the relationship between water and energy.