آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب

آب شیرین کن

فلوئور(یون) منابع ژئولوژیکی- پسمانده صنعتی بیش از ۱ppm باعث خرابی دندان میشود ۱.۷-۱.۸ ppm آهن پسمانده صنعتی-کان آب اسیدی ماده غذایی نه چندان سمی ضروری ۰.۰۵ppm سرب لوله های آب-بنزین معد نکاوی مسمومیت-نابودی حشرات ۰.۰۵ppm منگنز پسمانده صنعتی-کان آب اسیدی به مقدار زیاد برای گیاهان سمی ۰.۰۵p روی پسمانده صنعتی،لوله های آب آبکاری فلزات به مقدار زیاد برای گیاهان سمی ۵ ppm

فلوئور فلوئور (۰.۳)گرم به ازاء هر کیلو گرم از وزن پوسته زمین را شامل می شود . ترکیبات فلوئور در تولید آلومینیم مورد استفاده قرار می گیرند . و فلوراید در طی ساخت و استفاده کودهای فسفاته که تا ۴ درصد فلوئور دارندآزاد می شود مقادیر تماس روزانه با فلوراید بستگی به منطقه جغرافیایی دارد. اگر رژیم غذایی شامل ماهی، و چای باشد ،تماس از طریق غذا ممکن است به طور خاص زیاد باشد . در مناطق ویژه ،سایر غذاها و آلودگی هوا در محیط بسته ممکن است به مقدار قابل توجه در کل میزان تماس سهیم باشند مقادیر دریافتی بیشتر ممکن است از مصرف خمیردندان حاوی فلوراید ناشی شوند .

تماس با فلوراید از طریق آب آشامیدنی به مقدار زیاد بستگی به شرایط طبیعی دارد. مقادیر آن در آب خام معمولاًپایین تر از (۱.۵ mg/lit) است اما آبهای زیر زمینی ممکن است در مناطق غنی از مواد معدنی فلوئوردار ، محتوی حدود (۱۰ mg/lit) باشند برخی اوقات فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان به آب آشامیدنی افزوده می شود .فلورایدهای محلول پس از ورود آب آشامیدنی به بدن به سرعت در سیستم گوارش جذب میشوند. (۳)

در سال ۱۹۸۷ ، IARC (سازمان بین المللی پژوهش بر روی سرطان) فلورایدهای معدنی را در گروه ۳ طبقه بندی کرد. گر چه در یک مطالعه انجام شده بر روی موش های صحرایی نر ،شواهد دو پهلویی در خصوص سرطانزایی به دست آمده ولی مطالعات اپیدمیولوژی گسترده هیچ گونه شواهدی از سرطانزایی در انسان نشان نداده اند .

شواهدی دال بر اینکه مقدار رهنمودی (۱.۵ mg/lit) در سال ۱۹۸۴ نیاز به تجدیدنظر داشته باشد ، غلظت های بالاتر از این مقدار افزایش خط فلوروزیس دندان را به دنبال دارد و غلظت های بسیار بالاتر به فلوروزیس اسکلتی می انجامد . این مقدار بالاتر از آن چیزی است که برای فلوئورزنی مصنوعی آب توصیه شده است. (۵)

یکی از مطالبی که باید به آن اشاره کرداین نکته است که ترکیباتی مثل کربنات ? سولفات ودمای محیط وهمچنین pH برروی غلضت فلوراید مؤثر است. تأثیر سولفات بر فلوراید.(۱۱)

▪ آشنائی بیشتر با خواص فلوئور درآب در سال ۱۹۰۳ برای اولین بار در کلرادوی آمریکا یک دندان پزشک متوجه شد مردمی که ازآب های دارای فلوئوراستفاده می کننداستحکام دندان هایشان بیشترمی شوداما لکه های قهوه ای رنگی روی دندان هایشان ایجاد می شود . مطالعات بعدی نشان داد که اگر میزان فلوئور آب حدود (۱mg/lit)یا به طور متوسط(۰.۷-۱.۵mg) باشد حداقل ۶۰% کاهش پوسیدگی دندان داریم و لکه های قهوه ای رنگ ایجاد نمی شود .

بررسی دیگری در آمریکا انجام شد . دو منطقه انتخاب شد که آب آنهاکمتر از(۷ mg/lit) یا PPM ( Parts Permillion ) فلوئور داشت.به آب یکی از مناطق فلوئور اضافه کردندو به آب منطقه دیگر فلوئور اضافه نشد. بعد از گذشت۱۰ سال کودکان را موردمطالعه قرار دادند . مشاهده کردند کودکانی که بعد از ۱۰ سال از اضافه شدن فلوئور۱۶ساله شده اند۴۰% پوسیدگی دندان هایشان نسبت به منطقه ای که به آب آن فلوئوراضافه نشده بود کاهش یافته است.و درکودکان۱۲ ساله در حقیقت ۴۸% از پوسیدگی دندان ها کاهش یافته بود.

بدین ترتیب اگراز بدو تولد بتوان فلوئور را به آب اضافه کرد و فلوئور مورد نیاز بدن را تأمین کرد، خطر پوسیدگی دندان ها کاهش می یابد.ضمن اینکه مطالعات بعدی نشان داداصولاً مردمی که ازآب هایی استفاده می کنند که فلوئورکافی را دارد در آینده کلسی فیکاسیون عروق قلبی مخصوصاً عروق کروندوآئورت کمتر اتفاق می افتد.اما اگر میزان فلوئور از ۱.۵) (PPM تجاوز کند و به ۲برسد فلوئورزیس دندانی شروع می شود و اگر به ۲.۵ برسد معمولاً نشانه های انباشت فلوئور در دندان ها که فلوئورزیس نام دارد مشاهده می شود. نکته مهم این است که اگر فلوئور آب در حد ۲.۵ PPM باشد فلوئورزیس ، زیبایی دندان ها را از بین می برد .

منظره عمومی دندان ها گچ می شود و شفافیت و براقی آنها را از بین می برد.روی این حالت کج دندان ها ، یک نوار براق وجود دارد و روی این نوار براق لکه های قهوه ای رنگ دیده می شود . زمانی که فلوئور آب در حد۲.۵ PPM است.فلوئورزیس زیبایی دندان ها را از بین می برد اما باعث استحکام دندان ها می شود .

در حالی که وقتی مقدار فلوئور آب از حد ۲.۵ PPM بیشتر شود و مخصوصاً زمانی که به ۵-۶) (PPM برسد فلوئورزیس باعث استحکام دندان ها نمی شود ، بلکه موجب تخریب بافت دندانی می شود و دندان ها کاملاً قهوه ای رنگ شده و به مرور زمان پوسیده و پوک می شوند و کم کم می ریزند.

اگر فلوئور آب به بیش از۱۰ PPM برسد برای افرادی که بیش از۳۰ سال در چنین منطقه ای زندگی می کنند نه تنها دندان ها از بین می رود بلکه تئوزیز استخوانی هم ایجاد می شود. به گونه ای که اگر از ستون فقرات این افراد رادیولوژی تهیه کنید یک لایه ستون یکنواخت به همراه زوائدی دیده می شودوافرادازدردهای استخوانی به شدت رنج می برند. نکته ای که حائز اهمیت است این است که در مناطقی که فلوئور آب زیاد است فلوئورزیس در دندان های شیری معمولاً مشاهده نمی شود اما در دندان های دائمی مشاهده می شود.

F (ION) Zhyvlvzhyky- sources of industrial waste can damage teeth more than 1 ppm 1.7-1.8 ppm iron-Kahn industrial waste water 0.05 ppm of lead-acid foods require less toxic water-gasoline m Neka Msmvmyt- 0.05 ppm manganese, industrial waste water, acid-Kahn’s extermination of pests in large amounts to 0.05 p on poisonous plants, industrial waste, water pipes, metal plating plants are toxic in large amounts to 5 ppm

Fluorine fluorine (0.3) grams per kilogram of body weight of the Earth’s crust included. Fluorine compounds are used in the production of aluminum. And fluoride in the manufacture and use of phosphate fertilizers, which amounts to 4% of the fluorine is Darndazad daily contact with fluoride depends on the geographic area. If your diet consists of fish, and tea, the call through a particular food may be high. In particular, other foods and indoor air pollution may contribute to a significant amount of the total amount of calls received higher doses may be caused by ingestion of fluoridated toothpaste.

Exposure to fluoride in drinking water to a large extent depends on natural conditions. Values ​​than those in raw water Mmvlapayyn (1.5 mg / lit) but groundwater may be rich in minerals fluorinated, containing approximately (10 mg / lit) are sometimes used to prevent tooth decay fluoride to water drinking water is added .flvraydhay solution after entering the body quickly absorbed in the digestive system. (3)

In 1987, IARC (International Agency for Research on Cancer) Mineral Flvraydhay classified in Group 3. However, in a study conducted on rats, evidence of lateral spread of cancer obtained but epidemiologic studies have not shown any evidence of cancer in humans.

Evidence that the guideline (1.5 mg / lit) in 1984 needs to be revised, higher levels of dental fluorosis increased the lead to skeletal fluorosis leads to a much higher concentration. This value is higher than that for the synthetic Flvyvrzny water is recommended. (5)

One of the things that must be mentioned that compounds such as carbonates Krdayn? Ambient temperature as well as pH on the fluoride concentration of sulfate is effective. Effect of sulfate on fluoride. (11)

▪ Learn more about the related properties of water in 1903 for the first time in Colorado, America found a dentist who can Knndasthkam Flvyvrastfadh water with their teeth harder Shvdama brown stains on their teeth caused. Subsequent studies showed that the fluoride content of water (1 mg / lit) or moderate (0.7-1.5 mg) is at least 60% reduction in tooth decay and brown colors are not created.

Another study was done in America. The area was selected because of Nhakmtr water (7 mg / lit) or PPM (Parts Permillion) Dasht.bh fluoride added to water is one of the fluorine Krdndv not add fluoride to the water district. After Gzsht10 of children were studied. Observed that after 10 years of additional children by And40% Flvyvr16Salh rot their teeth over the area where the water was dropped Flvyvrazafh Drkvdkan12 years old It is in fact 48% of the tooth decay has decreased.

 particularly rare coronary artery Krvndvayvrt Aftd.ama If the fluorine of 1.5) (PPM exceeds the 2Brsd Flvyvrzys tooth starts and if the 2.5 is usually a sign of accumulation of fluoride in teeth that is Flvyvrzys observed. important thing is that if the water fluoride level is 2.5 PPM Flvyvrzys, destroys the beauty of your teeth.
. When Hd2.5 PPM fluoride in water Ast.flvyvrzys destroys the beauty of your teeth and strengthens teeth.

While the fluorine content of the water is greater than 2.5 PPM, especially when 5-6) (PPM will not Flvyvrzys strengthens teeth, it destroys tooth structure and the tooth was completely brown over time and slowly pour rotten and hollow.

If fluorine water to reach more than 10 PPM over 30 years for people who live in that region not only lost teeth, but also caused bone Tyvzyz. So that if Spine Radiology They provide a layer with uniform column frill is seen to suffer bone Shvdvafradazdrdhay. The point that is important is that in areas where water is high in fluoride tooth Flvyvrzys usually not observed in the permanent teeth can be seen.