کاربرد ممبران ها در صنعت تصفیه آب

کاربرد ممبران در تصفیه آب

ممبرانها نقشی کلیدی را در تکنولوژی شیمیایی ایفا می نمایند . ویژگی مهم ممبران ها، توانایی آنها در کنترل نرخ نفوذ گونه های شیمیایی یا اجزا ء گازی یا مایع درون مخلوط هنگام عبوراز ممبران می باشد. به منظورافزایش و بهبود عملکرد ممبرانها در فرآیندهایی چون تصفیه و جداسازی، شناخت کامل و دقیق انواع ممبرانها و همچنین طبق هبندیهای موجود لازم و ضروری می باشد؛ لذا در این تحقیق به بررسی انواع ممبرانها از لحاظ ساختار فیزیکی، اندازه حفره ، جنس و مدول پرداخته شده است. در ادامه نیز شیری نسازی آب به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای ممبرانها درصنعت تصفیه آب در کنار سایر کاربردها بررسی شده است. در آخر نیز دورنما و چش ماندازی ازآینده ممبرانها ترسیم گردیده است.افزایش بی رویه جمعیت از مهمترین مشکلات فزاینده در قرن بیست و یکم می باشد، آمارها حاکی از آنست که جمعیت تا سال2150 با دو برابر افزایش، از مرز 5/11میلیارد نفر خواهد گذشت. چنین انفجار جمعیتی ، بروز مسائلی از قبیل سوء تغذیه ، قحطی ، آلودگی ، بیماریهای واگیردار ، خشکسالی و بحران ها را اجتناب ناپذیر خواهد نمود . دراین میان آب نقش کلیدی را در نجات انسان بازی می کند ؛ لذا آبیاری ، نمک زدایی یا شیرین کردن آب و فیلتراسیون آن مهمترین فن آوریهای هزاره سوم محسوب می گردند . سرامیک ها نیز با عنایت به فراوانی اکسیدها درطبیعت ، درزمره مواد کلیدی و استراتژیک در این زمینه محسوب می شوند .

Membranes play a key role in chemical technology. An important feature of the membrane, the ability to control the rate of penetration of chemical or gaseous or liquid components are mixed while passing through the membrane. To promote and improve the performance of membranes in processes such as filtration and separation, thorough knowledge of membranes, as well as existing Hbndyhay is necessary, this research examines the physical structure of membranes, pore size, sex and address module is. Then the Milky Nesaz water as one of the main applications of membranes for water purification industry has been investigated along with other applications. Finally vision and eye membranes Mandazy futurists have been drawn Ast.afzaysh uncontrolled population of the main problems in the twenty-first century is growing, statistics show that the population has doubled since 2150, from 11.5 billion will border passed. Such a population explosion, problems such as malnutrition, famine, pollution, epidemics, drought and crises will be inevitable. Meanwhile, water plays a key role in human life, so irrigation, desalination or water desalination and filtration of the most important technologies of the third millennium are significant. Ceramic oxides as well, thanks to the abundance of nature, among the important and strategic in this regard are key ingredients.

Ayva, water purifier home water treatment system, water treatment system design Mmbran, Saif water filter membrane csm, membrane (RO), the membrane csm, Fylmtk membrane, membrane F, membrane osmosis membrane Mkvs, Iran, Iranian membrane, the membrane film is single , nano-film membrane, ceramic membrane, membrane pump, membrane housing, Henkel adhesive membrane, geo-membrane, the membrane cabinets