خصوصیات فیلتر قلیایی

فیلتر قلیایی

این فیلتر به شکل کپسول پر شده از برخی یون ها که باعث افزایش PH آب می شود بوده و معمولا توضیحاتی در مورد PH و خواص اسیدی و قلیایی آب روی آن درج می شود. این فیلتر زمانی استفاده می شود که PH آب پایین است یا مصرف کننده بخاطر خواص مثبت آب قلیایی می خواهد PH اب را افزایش دهد. گاهی اوقات بخاطر استفاده از سیستم RO میزان TDS و PH اب از حد معمول کاسته می شود

ولی بخاطر تاثیرات مثبت و موثرتر این سیستم نصبت به سایر سیستم ها مصرف کننده خواهان آن بوده و با اضافه نمودن فیلتر قلیایی به دستگاه مشکل کاهش PH را حل می کند. زمان تعویض آن بسته به میزان آب عبور کرده از آن یا همان میزان مصرف آب داشته و ظرفیت تصفیه آب با واحد لیتر یا گالن روی آن درج می شود و معمولا هر یک سال یکبار با میزان مصرف متوسط یک خانوار تعویض می شود.

The filter in the form of capsules filled with some water and ions that increase the PH

Usually comments on the PH acidic and alkaline properties of water on it is
. This filter is used when the water is low PH or consumer for the positive properties of water PH alkaline water will increase. Sometimes for the RO system water than usual levels of TDS and PH becomes
But because of the positive impact and effectiveness of the system installation to other systems, consumer demand is
And by adding an alkaline filter to solve the problem of reducing the PH.

  Switching time depending on the amount of water passing  Or the same amount of water consumption and water treatment capacity in liters or gallons of being inserted
And usually once each year with the average consumption of a household replaced.

Drinking water purification systems, water treatment system desktop, alkaline water purifier, home water purification soft water, soft water, water treatment, household water treatment Tehran, Karaj, water filtration, water filtration system installed by soft water, water companies CIF price soft water Purifier water, water reseller soft water, water agencies, Safe, Safe water, Water Safe price