نقش فیلتراسیون در تصفیه آب

انواع فیلتر تصفیه آب

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می‌توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گیری و ….. باشند. فیلترها را به دو دسته می‌توان تقسیم نمود:

الف) فیلترهای عمقی: عمل جداشدن ذرات معلق از مایع در اعماق بستر انجام می‌شود،مثل فیلترهای ثقلی یا فیلترهای فشاری

ب) فیلترهای سطحی: عمل جدا شدن ذرات معلق از مایع فقط در عمق بسیار کم که همان سطح فیلتر می‌باشد، انجام می‌شود مثل کاغذ صافی.

انواع فیلتر

از فیلترهای عمقی در تصفیۀ آب استفاده می‌شود. آب حاوی ذرات معلق از بستر یک ماده که می‌تواند شن و یا ذغال آنتراسیت باشد،عبور نماید. در اثر عبورآب از خلل و فرج بین این ذرات، مواد معلق به دام افتاده و آب تقریبا ً عاری از مواد معلق،به دست می‌آید. جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج صافی، باعث افزایش افت فشار(اختلاف سطح آب روی سطح صافی و آب خروجی از صافی) می‌گردد.اگر این افت فشار از حد معینی تجاوز نماید، باید صافی را شستشو داد. در شروع کار، فیلترها را باید به آهستگی با آبی که از پایین به بالا جریان می‌یابد، پر شوند تا آنکه ذرات بستر در آب غوطه ور شوند. این کار برای خارج کردن هوای محبوس بین ذرات بستر لازم می‌باشد تا از انسداد مسیر آب توسط هوا جلوگیری شود.

انواع صافی‌های ماسه ای

الف) صافی ماسه ای کند Slow Sand Filter(S.S.F)

در واقع استفاده از صافی شنی کند، یکی از عملیات اولیۀ تصفیۀ آب در جوامع کوچک می‌باشد که به عنوان یک استاندارد برای خالص کردن آب پذیرفته شده است.

Smoothing or filtration to remove particles suspended in the liquid a physical method such as water. These particles can flower, color, organic matter, plankton, bacteria, particles of softening and … not. Filters can be divided into two categories:

A) depth filters act of separating particles from liquid in the bottom of the bed is made, like filters, gravity or pressure filters

B) surface filters act separating particles from liquid only at very low depth which is the same level filtering is done like filter paper.

Filters

Depth filters used in water purification. Water containing suspended particles of sand from the bed of a material that can be or anthracite coal, pass. Bvrab the pores between the particles, suspended solids trapped water is almost free of suspended solids, can be obtained. Total suspended particles in the pores of the filter, increases the pressure drop (the difference between the water level and the water outlet of the filter on a flat surface) Mygrdd.agr this pressure exceeds a certain amount, have the filter cleaned. To start with, the filters should slowly with water that flows from the bottom up, fill up the bed particles are immersed in water. It is necessary to remove the air trapped between the bed particles to prevent obstruction of the water by air.

All kinds of sand filters

A) slow sand filter Slow Sand Filter (SSF)

In fact, the use of sand filters, water treatment in small communities is one of the basic operations that has been accepted as a standard for pure water.

Water and Wastewater Zabul, direct sales of water treatment, desalination, water purification units representing distillers, the world’s largest desalination, desalination plant for agricultural, water purifier in Chabhar, water purifier well water purifier multistage , water purifier what brand right? , What is a water purifier, water purifier Chinese, water purifier How it works