پکیج تزریق مواد شیمیایی

مخزن ذخیره آب

در صنعت به منظور کنترل pH ، کنترل بارآلودگی میکروبی، کنترل کف (Foaming) ، ممانعت از رسوب گرفتگی و کنترل سایر پارامترهای فرآیندی نیاز به دستگاههای افزایش مواد و کنترل کننده پارامترهای مورد اشاره می باشد. در صنعت آب و فاضلاب کلرزنی، ازن زنی، افزایش شیرآهک، سولفات آهن، کلرید آهن و . . . نیاز به کنترل اتومات یا نیمه اتومات دارد. در صنایع غذایی افزایش ضد کف ها، افزایش ضد رسوب ها، افزایش اسید و بازها جهت کنترل pH ، افزایش سایر افزودنیهای مجاز و . . . احتیاج به سیستم های کنترل کننده دارد. در صنایع شیمیایی بسیاری از پارامترهای فرآیندی باید بصورت اتومات مورد کنترل قرار گیرد. پکیج های تزریق مواد شیمیایی دارای تجهیزات لازم جهت تهیه ، نگهداری و افزایش خودکار مواد کنترل کننده پارامترهای فرآیندی می باشد. نحوه کار این سیستم به این صورت است که مواد شیمیایی به صورت محلول با نسبت تعریف شده از مخزن نگهدارنده توسط یک دستگاه پمپ تزریق از نوع دیافراگمی و نازل مربوطه به نقاط مورد نظر تزریق می شود.

موارد کاربرد

 • تزریق کلر و تنظیم میزان کلر آزاد در مخازن آب آسامیدنی و پساب تصفیه خانه فاضلاب بمنظور حذف میکروارگانیزمها، باکتری ها و جلبک ها
 • تزریق مواد ضد رسوب و کنترل غلظت آنتی اسکالانت ها در آب مصرفی دیگ های بخار، برج های خنک کننده، مبدل های حرارتی، کندانسورها و تغلیظ کننده ها
 • تزریق مواد شیمیایی در خطوط تولید کارخانه های مواد شیمیایی و غذایی
 • تزریق مواد منعقد کننده شامل کلرورفریک در تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • تزریق اسیدها و بازها به سیالات فرآیندی جهت کنترل pH
 •  اجزاء تشکیل دهنده پکیج های تزریق مواد شیمیایی
 • پمپ تزریق و اتصالات مربوطه
 • مخزن تهیه محلول از جنس مقاوم در مقابل مواد تزریق شونده
 • همزن الکتریکی به همراه شفت و پروانه
 • شیر تخلیه رسوبات موجود در کف مخزن
 • شاسی مناسب جهت نصب تجهیزات تزریق کننده
 • تابلوی برق جهت کنترل و قدرت پمپ تزریق و همزن الکتریکی
 • ابزارهای اندازه گیری نظیر pH متر، فلوم

In industry to control pH, microbial pollution control, floor control (Foaming), to prevent fouling and control of process parameters need to increase material and machine control parameters are mentioned. In the water and wastewater industry chlorination, ozonation, increasing milk of lime, iron sulfate, iron chloride. . Automatic or semi-automatic control is needed. Rising anti floors in the food industry, the increase in anti-fouling, increasing acids and bases to control pH, increasing the authorized additives. . . Control systems. In the chemical industry requires a lot of processing parameters must be controlled automatically. Chemical injection packages with the equipment required for the preparation, maintenance and control of processing parameters is automatically increased.

Application

Injection of chlorine and the regulation of free chlorine in water and wastewater sewage treatment to remove Samydny microorganisms, bacteria and algae
Injection of anti-fouling and anti-Askalant controlling the concentration of water in boilers, cooling towers, heat exchangers, condensers and evaporators are
Chemical injection lines in chemical and food plants
Coagulants such as ferric chloride injection in water and wastewater treatment plants
Acids and bases to control pH fluid injection process
Components of chemical injection packages
Infusion pumps and related fittings
Prepare a solution of self-injection tank resistant materials
Electric mixer with propeller shaft
Sediment drain valve at the bottom of the tank
Chassis for installation injector
Electrical panel for control and power electric pump and mixer
Measurement tools such as pH meter, flow meter, manometer and. . . .

 Anti Askalant, industrial and semi-industrial water treatment system, water storage tank, water storage tanks, storage tanks, storage tanks, chocolate, design Shyr, tank storage tank, a hydrogen storage tanks, storage tanks and supply water pressure, Vessels Ilam oil reservoir air supply, compressed air storage tank, tank light