راه اندازی و نگهداری سختی‌گیرهای رزینی

سختی گیر رزینی

پس از استقرار دستگاه در محل مورد نظر :

  1.  لوله‌های آب ورودی و خروجی دستگاه سختی گیر را به سیستم وصل کنید .
  2.  پس از بازکردن درب دریچه دسترو یا فلنچ بالای مخزن،با سیلیس و رزین کاتیونی بسترسازی کرده و سپس دریچه دسترو یا فلنچ را محکم ببندید .
  3.  تانک نمک (حاوی محلول آب و نمک باغلظت مناسب) را زیر لوله آب نمک دستگاه سختی گیر قراردهید .

           راه اندازی سختی گیر

  1.  ابتدا همه‌ی شیرهای سختی گیر را بسته و شیر هواگیری دستگاه را باز کنید .
  2.  دسته شیر سولو را در وضعیت RUN قراردهید .
  3.  شیر ورودی شماره 1 را باز کنید. دراین حالت مخزن دستگاه سختی گیر به تدریج پر از آب می‌گردد .
  4.  به محض خروج آب از لوله هواگیری، شیر هواگیری سختی گیر را ببندید .
  5. شیر شماره 2 خروجی را باز کنید. بدین ترتیب دستگاه آماده بهره‌برداری و تصفیه آب است .

After the establishment of the unit in the desired location:

 Softener water piping input and output devices connected to the system.
After opening the door Dstrv valve or tank top flange, with silica and cationic resin paving, and then close the valve tightly Dstrv or flange.
Salt tank (water and salt solution containing the appropriate concentration) under salt water softening plant Quote.
Installation of a water softener
First of all valves closed softener and open the air valve.
Solo valve handle in the RUN Quote.
(1) Open the inlet valve. In this case, the tank is filled with water softening plant gradually.
As soon as the water from the air tube, air valve close softener.
(2) Open the valve outlet. The device is ready for use and water treatment.

 Water purification systems for industrial and semi-industrial, domestic and industrial water purifier filter, group, Joker, making the water softener, making taker, taker Gyr, hardly constructive, clear softening of Iran, Tehran-friendly water softener, softener automatic resin, clear resin softening Iran Radiator taker, taker is, zeolite softener, softening the clear, clear softening of Iran, softening systems