دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال 50P-12 آکوالایف

دستگاه تصفیه آب 5 مرحله ای دیجیتال

ویژگیهای دستگاه تصفیه 5 مرحله ای دیجیتال  50P-12 آکوالایف  به شرح ذیل می باشد

  • کاوردار
  • دارای سیستم هشدار دهنده تعویض فیلتر
  • نمایشگر تعویض فیلتر
  • کلیه اتصالات QC
  • دارای سیستم Auto- flush و شیر برقی
  • مخزن 2/3 گالنی فلزی
  • فشار پمپ 135 PSI
  • دقت تصفیه 0001/0 میکرون
  • میزان تصفیه 194 L\24H

 5-stage filtration system features digital Kvalayf 50P-12 is as follows:
Kavrdar
Warning System Replacement Filter
LCD Replacement FilterAll connections QC
Auto-flush system and solenoid valve
Tank 2/3 gallon metal
Pump pressure of 135 PSI
Check the accuracy of 0001/0 microns
Filtration rate of 194 L \ 24H