آب به صورت های متفاوت در صنایع وابسته مطرح می شود:

دستگاه اسمز معکوس Ro خانگی

1- به عنوان ماده اولیه برای تهیه محصول نهایی، بدون اینکه تغییر شکل دهد.

2- به عنوان ماده اولیه برای شرکت در واکنش شیمیایی تهیه محصول نهایی.

3- به عنوان حلال موادی که در واکنشهای شیمیایی شرکت می کنند.

4- به عنوان ماده واسطه انتقال حرارت از دمای زیر صفر( آب نمک ) تا دمای بخار آب.

5- به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی.

6- به عنوان ماده واسطه جهت خارج کردن مواد ناخواسته (زائد).

7- به عنوان سپر محافظتی در برابر گرما و تشعشع آب سنگین( D2O ) مورد استفاده در نیروگاهها.

8- به عنوان ماده ای راحت و ارزان جهت استاندارد ساختن دستگاههای اندازه گیری دما،دانسیته و ویسکوزیته

9- به عنوان ماده اصلی جهت مبارزه با آتش به جز در موارد استثنائی مثل مواد نفتی.

10- خصوصا در مهندسی شیمی و پترو شیمی، بسیاری از فرایندها همانند نمک زدایی، خشک کردن، تبخیر کردن، کریستالیزاسیون، اختلاط، رزین های تعویض یونی، رطوبت زدایی، جذب سطحی و غیره در ارتباط مستقیم با آب هستند.

● مطلوب ترین آب برای هر صنعتی آب بدون یون می باشد، اما هزینه تصفیه آب تا رسیدن به مرحله آب بدون یون بسیار زیاد است. برای هر صنعتی مطلوب ترین آب آن است که هزینه تصفیه آب کمتر از مخارج درمان عواقب زیان بخش ناخا لصی ها باشد که برای اکثر صنایع، رسیدن به این امر با تکیه بر استفاده از سیستم اسمز معکوس RO یا (Reverse Osmosis ) امکان پذیر می باشد.

1 as the starting material for the preparation of the final product, without changing shape.
2 as a raw material for the chemical reaction producing the final product.
3. The materials used as solvent in chemical reactions involved.
4. As the temperature below zero heat transfer medium (brine) to water vapor.
5. As a matter of saving energy.
6. As a medium to remove unwanted material (waste).
7 as a protective shield against heat and radiation, heavy water (D2O) used in power plants.
8. As a matter of easy and cheap to build standard devices to measure temperature, density and viscosity
9. As the main material for fire fighting, except in exceptional circumstances, such as petroleum.
10. Especially in chemical engineering and petrochemical, many processes such as desalination, drying, evaporation, the crystallization, mixing, ion exchange resins, dehumidifier, adsorption, etc. are in direct contact with water.
● water for industrial water ion is the most desirable, but the cost of water until the water level is very high ion..

Water Purifier kflow, Vienn Aqua Water Purifier, Water Purifier ion-free water, heavy water, reverse osmosis RO, heat, water, removing unwanted material (waste) water vapor, energy-saving, Resins ion exchange, dehumidifier, chemical reactions, crystallization