کاربردهای سیلیس

سیلیس

به طور کلی موارد مصرف سیلیس  SiO۲ عبارت است از:  شیشه سازی ، چینی سازی ، تولید فروسیلیس ، سرامیک سازی ، تولید آجر ماسه آهکی ، ریخته گری ، تولید سیلیکات سدیم ، تولید دیگرمواد سیلیسی، به عنوان نیمه هادی در صنعت الکترونیک و تولید پشم شیشه. سیلیس مصرفی درهریک از این صنایع باید کیفیت خاصی داشته باشد. ترکیب شیمیایی ، ساختمان کانی شناسی وخواص فیزیکی سیلیس ، تعیین کننده کیفیت و موارد مصرف آن درهر یک از صنایع مذکور می باشند. ترکیب شیمیایی سیلیس در واقع عبارت است ازدرصد SiO۲ موجود در سنگ و نیز درصد هریک از اکسیدهای دیگر که معمولاً به همراه SiO۲ درکانسارهای مختلف وجود دارند و در صورتی که درصد هر یک از آنها از حد معینی تجاوز نماید، کاربرد آن را در صنایع مختلف محدود و یا غیر ممکن می سازد.علاوه بر درصد SiO۲ ، ساختمان کانی شناسی سنگ نیز درتعیین کیفیت و موارد مصرف آن نقش مهمی دارد زیرا ممکن است SiO۲ به صورت انواع سیلیکات ها وجود داشته باشد، در نتیجه این مسئله در تعیین روش کانه آرائی و چگونگی حذف ناخالصی ها تأثیر خواهد داشت. خواص فیزیکی سیلیس نیز در همین روش مناسب برای خردایش، دانه بندی پودر سیلیس تولید شده و تعیین موارد مصرف پودر تولید شده تأثیر خواهند داشت. سیلیکا ماده تشکیل دهنده شیشه است، برای ساخت انواع شیشه مخصوص سیلیس با موادی از قبیل فلدسپار، نفلین سینیت، سودا و… ترکیب می شود.

In general, the use of silica, SiO2 is: glass, porcelain making, producing Frvsylys, ceramics, sand lime brick production, casting, production of sodium silicate, silica Dygrmvad production, as semiconductor manufacturing, electronics and glass industry. Silica is used in each of these industries have a certain quality. The chemical composition, physical properties of silica mineralogy, determine the quality and uses of it are mentioned in each Azsnay. In fact, the chemical composition of silica, SiO2 Azdrsd the rocks and the percentage of each of the oxides with SiO2 Dygrkh usually are different Drkansarhay Vdrsvrty the percentage of each of them a certain Excessive Tjavznmayd, its use in various industries limited or impossible.
Moreover percentage SiO2, mineralogy stone building also has an important role in determining the quality and use it as SiO2 may be in the form of silicates, so this set Mineral processing methods and how they will affect removal of impurities. The physical properties of silica in the same way for crushing, grading and determining the uses of silica powder produced by Tasyrkhvahnd Pvdrtvlyd found. Silica glass ingredient for the manufacture of special glass materials such as silica with Field traveler, nepheline syenite, soda and combined. Saif Water water purification, water treatment system puricom, Household water treatment units silica compounds, substituted silica, silica, silica Ra, amorphous silica, silica Azandarian, water silica, silica classy, Fyltrshny silica, micronized silica, silica Hamadan, is silica. , colloidal silica, silica Kish, silica powder