دستگاه های تصفیه آب خانگی

دستگاه آّ‌ب تصفيه كن اسمز معكوس

انسان همواره به دنبال بهترین روش برای مطلوب تر شدن آب آشامیدنی بوده است و در هر زمان از شیوه ای برای تصفیه آب استفاده کرده است. بعد از مدت زمانی این نتیجه حاصل شد که تنها حواس بینایی، بویایی و چشایی نمی توانند ملاک مناسبی برای تصفیه آب باشد.

روش های اولیه تصفیه آب شامل رد کردن آب از فیلترهای پارچه ای، جوشاندن آب و یا تقطیر برای استفاده از آب در آزمایشگاه ها بوده است.

امروزه برای تصفیه آب از دستگاه تصفیه آب پیشرفته استفاده می شود و برای اطمینان از عدم آلودگی های احتمالی که ممکن است در مسیر انتقال آب به منازل ایجاد شود از دستگاه تصفیه آب خانگی استفاده می شود.

دستگاه تصفیه آب خانگی در مدل های مختلفی عرضه می شود که شامل تک مرحله ای، دو مرحله ای، سه مرحله ای، پنج مرحله ای،  شش مرحله ای، و هفت مرحله ای می باشد.

در مرحله اول دستگاه تصفیه آب از فیلترهای پلی پروپیلن، استفاده می شود، مرحله دوم شامل فیلتر کربن پودری است و مرحله سوم فیلتر کربن بلاک را شامل می شود. مرحله چهارم دستگاه تصفیه آب خانگی که مهم ترین قسمت دستگاه های اسمز معکوس است شامل ممبرین می شود. مرحله پنجم شامل فیلتر کربن خطی است و مرحله ششم به انتخاب می تواند فیلتر مواد معدنی و یا فیلتر ORP گذاشته شود. مرحله هفتم دستگاه تصفیه آب خانگی شامل UV می باشد که جهت ضدعفونی نهایی روی دستگاه کار گذاشته شده است.

بنابر نیاز هر منطقه و مورد مصرف آب می توان دستگاه تصفیه آب خانگی مناسبی را انتخاب کرد و مورد استفاده قرار داد.

Man is always looking for the best ways to better drinking water and in any manner used for water purification. After some time, it was concluded that only the senses of sight, smell and taste can not be an appropriate criterion for water.

Methods of water treatment, including the rejection of water from fabric filters, boiling water or distilled water for use in laboratories, respectively.

The advanced water purification system is used for water purification Household water treatment system used.

Household water treatment devices are available in different models These include single-phase, two-phase, three-phase, five-stage, six-stage, and the stage is seven.

In the first stage water purifier filters, polypropylene, used, second stage and third stage carbon filter block carbon filter powder is included. The fourth stage is the most important part of home water purifier reverse osmosis system contains membrane. The fifth and sixth step is to choose a linear carbon filter can be filtered mineral or filtered ORP. Step Seven home water treatment system consisting of UV for disinfection final device is implanted.

According to the needs of each region and the water consumption can be Select a suitable home water treatment system and used.

Water Tech Water Treatment, Water Purifier Water single-site single water, home water treatment device, soft water, domestic water purifier soft water, home water treatment system in Karaj, home water purifier price in Tehran, Karaj Household Water Purifier the price of water purification soft water, the price of water treatment water tek, prices for water purification water tek, prices for household water treatment water tek, representing water safe in Tehran, representing water purification water safe, representing water purifier water safe