وسائل تزریق مواد شیمیایی

دستگاه تصفیه آّب خانگی به روش اسمزمعکوس

تزریق مواد شیمیایی که در تصفیه آب بکار میرود به کمک تزریق کننده های مواد منعقد کننده که در انواع پیستونی – دیافراگمی هستند انجام میشود . معمولا لازمست مواد منعقد کننده مورد نیاز را در مخازنی برای مصرف 24 ساعت آماده کرد . این مخازن به هم زنهای مکانیکی مجهز هستند . چون بر حسب کیفیت اب ممکن است میزان تزریق مواد منعقد کننده کم و زیاد شود ، لذا تزریق کننده باید طوری باشد که بتواند جوابگوی این تغییرات باشد و فشار لازم که بر فشار آب غلبه کند را نیز تامین کند .

در تزریق کلر که ممکن است به صورت پرکلرین یا گاز کلر باشد ابتدا محلولهای 20 تا 50 گرم در لیتر پرکلرین را در ظرفهای مخصوص تهیه کرده و به کمک تزریق کننده ها این محلول را به آب تزریق می کنند . چون محلولهای پرکلرین همواره دارای رسوبات کربنات یا اکسید کلسیم است واین رسوبات وقتی داخل تزریق کننده شوند باعث گرفتگی لوله هه خواهد شد ، لذا بهتر است وقتی محلول پرکلرین را آماده می سازند اجازه دهند این رسوبات ته نشین شوند و از مایع بدون رسوب به آب تزریق شود .

در صورت استفاده از گاز کلر و یا کلر مایع در کارهای کوچک کلریناتور گازی را مستقیما به کپسول گاز کلر وصل نموده و به کمک پوستر پمپ فشار تزریق لازم را تامین میکنند . در کارهای بزرگ کلر مایع را ابتدا با دستگاههای مخصوصی به گاز و سپس با کمک برجهای انحلال به آب کلر و بالاخره و آن را به آب تزریق می نمایند .

در تزریق مواد منعقد کننده و آهک نیز باید از وسایلی که در برابر اسید و قلیا مقاومند و همچنین قابل تنظیم از نظر میزان تزریق استفاده می شود . مواد منعقد کننده مورد لزوم تصفیه آب روزانه باید از طریق آزمایشگاه تعیین شود و هماهنگی زیاد بین تصفیه خانه و آزمایشگاه موجود باشد .

Injecting chemicals used in water treatment coagulants injectors to help in a variety of piston – diaphragm performed.

 Coagulants are needed for use in tanks for 24 hours to prepare the

 The tanks are equipped with mechanical women. Such as water quality may be low and high levels of coagulant injection, the injector should therefore be

 To meet these changes and the pressure required to overcome the pressure of the water supply.

The injection of chlorine or chlorine which may be Prklryn

The solution of 20 to 50 grams per liter in containers for prepared Prklryn

 And injectors to inject the solution into the water.

As always with carbon deposits or calcium oxide Prklryn solutions and that the sediments when the injectors are causing blockages will Heh,

It is best to prepare when Prklryn solution to allow the deposition of sedimentary deposits and the liquid without water injection.

 If you use chlorine gas or liquid chlorine in small Chlorinator chlorine gas cylinder connected directly to the pump and injection pressure required to supply the poster.Great work first with special devices for liquid chlorine gas And then with the help of chlorine to the water tower and finally dissolve and inject it into the water.

Coagulants and lime injection should also means that the acid and alkaline resistant And can also adjust the amount injected.Coagulants daily water requirements should be determined through a lot of coordination between the plant and the laboratory is available.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj semi-automatic water softener, water softener resin, magnetic water softener, water softener and its variants, softener and anti-sedimentation tank with agitator, air tank water, hydraulic cylinders, linear wife Claire, Claire female pill,