نیترات چیست – 4 گام اساسی جهت انتخاب دستگاه تصفیه آب مناسب

انتخاب دستگاه تصفیه آب مناسب

نیترات چیست؟

نیترات (NO3) یکی از آنیون های معدنی است که در نتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل می شود. دستگاه تصفیه

این ماده یکی از عناصر بسیار ضروری برای سنتز پروتئین در گیاهان است ونقش مهمی را در چرخه نیتروژن دارد، نیترات ازطریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنا براین در تمام محیط زیست یافت می شود.

دستگاه تصفیه : فاضلاب های شهری، صنعتی، مواد دفعی حیوانی وگیاهی در شهرهای بزرگ که دارای نیتروژن آلی هستند به خاک دفع میشوند. دراثر فعالیت میکروارگانیزم های خاک، نیتروژن آلی به یون آمونیوم NH تبدیل شده که به این پدیدهAmmonifcation گفته می شود. خاک توانایی نگهداری این ترکیب را در خود دارد اما به مرور طی پدیده دیگری به نامNitrification بخشی از یون آمونیوم ابتدا به نیتریت (No) وسپس به نیترات تبدیل می شود لایه سطحی خاک قادر بهحفظ و نگهداری این دو ترکیب نبوده و در نتیجه نیتریت ونیترات به آبهای زیرزمینی راه می یابند.

از آن جایی که نیترات در آب به صورت محلول وجود دارد روش های معمول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن دسته از روش های تصفیه پیشرفته می باشد که قادر به کاهش آلاینده های محلول هستند. از سوی دیگر چرخه نیتراتسازی در شهرها یی که دفع نادرست فاضلاب از طریق چاه های جذبی انجام می شود همچنان ادامه دارد و مشکل تولید پیوسته نیترات و انتشار آن به آب های زیرزمینی را سبب می گردد.

دستگاه تصفیه آب خانگی کرج٬ دستگاه تصفیه آب در کرج٬ دستگاه تصفیه آب کرج٬ قیمت سختی گیر آب٬ قیمت سختی گیر الکترونیکی٬ قیمت سختی گیر رزینی٬ قیمت سختی گیر مغناطیسی٬ کلر زنی٬ نصب تصفیه آب در کرج٬ کلر زنی آب استخر٬ کلرزنی آب آشامیدنی٬ کلرزنی استخر

Nitrate (NO3) of inorganic anions as a result of oxidation of elemental nitrogen flow.
This article is one of the elements necessary for protein synthesis in plants plays an important role in the nitrogen cycle, nitrate
Natural oxidation and therefore can be found in the environment.
Wastewater, industrial, animal waste in large cities that has a plant in soil organic nitrogen excreted
Are. Due to the activity of soil microorganisms, organic nitrogen is converted to ammonium ion NH to this phenomenon
Ammonifcation said. Soil capability of this compound in itself but over the phenomenon called
Nitrification of the ammonium ion to nitrite (No) and then to nitrate is converted to soil
Maintaining the resulting nitrite Vnytrat not combine their way into the groundwater.

Advanced treatment methods are those that are able to reduce the dissolved contaminants. On the other hand, the nitrate cycle
Improper disposal of urban waste water which can be absorbed through the wells and the problem persists production
Continuous nitrate to groundwater and causing its release.

Reverse osmosis, water puri water, home water purification system water purification sure Tehran, Karaj home water filtration system, water purification units in Tehran, Karaj, water purifier, water softener prices, electronic water softener price, price-taker, magnetic water softener price, chlorination, installing water filters in Karaj, pool chlorine, chlorination of drinking water, chlorinated pool

4 گام اساسی جهت انتخاب دستگاه تصفیه آب مناسب:

قبل از اینکه در بازار به دنبال دستگاه تصفیه آب مناسب خود باشید می بایست اطلاعاتی در باره کیفیت آب مصرفی خود کسب کنید. اگر کمی وقت بگذارید و اطلاعات مختصری در باره وضعیت آب مصرفی خود کسب کنید، می توانید با انتخاب بهترین و مناسب ترین دستگاه تصفیه آب، هم نیاز خود را به درستی مرتفع کنید و هم از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری کنید. هیراب سان 4 گام اساسی زیر را برای انتخاب دستگاه تصفیه آب خانگی مناسب ، به شما پیشنهاد می کند.

گام اول: درباره منبع اصلی تامین آب مصرفی خود تحقیق کنید.

آیا آب مصرفی شما از منابع سفره های آب زیرزمینی و چاه تامین می شود؟ یا عمده ترین منبع آب مصرفی شما را رودخانه ها تشکیل می دهند؟ متناسب با منابع تامین کننده آب مصرفی، نوع آلاینده احتمالی موجود در آب و روشتصفیه مناسب تغییر می کند. بعنوان مثال میکروارگانیزمهای موجود در آب های سطحی (رودخانه ، چشمه و …) بسیار بیشتر از میزان آلاینده های میکروبی در آب چاه ها هستند. در عوض احتمال آلودگی به نیترات در آب سفره های زیرزمینی خصوصا اگر در معرض نفوذ فاضلاب باشند، بیشتر است. بنابراین داشتن اطلاعات اولیه در خصوص منبع تامین آب مصرفی ، می تواند در انتخاب تصفیه آب مناسب بسیار موثر باشد.

گام دوم: فرآیند های تصفیه ای که هم اکنون روی آب آشامیدنی شما انجام می شود را بدانید.

پس از اینکه منبع تامین آب مصرفی خود را شناختید، باید در خصوص مراحل تصفیه ای که هم اکنون روی آب مصرفی شما انجام می شود بیشتر بدانید. آیا آب مصرفی شما کلر زنی می شود؟ آیا توسط تصفیه خانه ها زلال سازی و شفاف سازی می شود؟ و یا به طور مستقیم و بدون هیچ گونه عملیات تصفیه ای به مصرف می رسد؟ بعنوان مثال ممکن است شما از آب یک چاه در محوطه ویلای شخصی خود استفاده می کنید که هیچگونه عملیات تصفیه ای روی آن انجام نمی شود. سیستم تصفیه آبی که شما نیاز دارید با کسی که برای آب شهری و لوله کشی شده استفاده می شود، تفاوت دارد.

گام سوم: در باره نوع و میزان آلودگی های موجود در آب مصرفی خود اطلاعات کسب کنید.

یکی از مهمترین نکات در انتخاب دستگاه تصفیه آب مناسب، نوع آلاینده های موجود در آب مصرفی شماست. برای اینکه در خصوص نوع آلاینده های آب مصرفی خود اطلاعات کلی کسب کنید می توانید از جستجوی اطلاعات در اینترنت شروع کنید. معمولا تحقیق و بررسی های زیادی در خصوص آلاینده های موجود در آب مناطق مختلف ، توسط محققین،‌ اساتید دانشگاه و دانشجویان انجام می شود و بعنوان مقاله ثبت می گردد. بسیاری از این مقالات در وب سایتهای اینترنتی موجود هستند. همچنین اخبار منتشر شده در باره آب آشامیدنی و آب مصرفی منطقه شما می تواند اطلاعاتی هرچند کلی در خصوص آب مصرفی منطقه به شما بدهد.

راه بهتر این است که یک نمونه از آب مصرفی خود را برای آزمایش به یکی از آزمایشگاه های آب و فاضلاب منطقه خود ارایه دهید و با پرداخت هزینه ای اندک، اطلاعات بسیار دقیق و مفیدی در باره آلاینده های موجود در آب آشامیدنی خود کسب کنید. نوع و میزان آلاینده ها و ناخالصی های موجود در آب آشامیدنی شما، موضوع بسیار مهمی در انتخابدستگاه تصفیه آب مناسب می باشد.

گام چهارم: به میزان و نوع مصرف آب توجه کنید.

نکته حائز اهمیت دیگر در انتخاب تصفیه آب مناسب، میزان و نوع مصرف آب است. منظور از نوع مصرف این است که قصد دارید چه استفاده ای از آب تصفیه شده بکنید؟ آیا آب را برای استخر استفاده می کنید؟ جهت آشامیدن استفاده می کنیدو یا جهت مصارف شتشو و بهداشتی به آب تصفیه شده نیاز دارید؟ روش تصفیه و دستگاه تصفیه آب مناسب برای هر یک از این مصارف ، متفاوت است.

میزان مصرف آب هم عامل تایید کننده دیگری است. بعنوان مثال قصد دارید آب آشامیدنی یک خانواده 5 نفره را تامین کنید و یا یک کارگاه با 20 نفر پرسنل و یا آب آشامیدنی مورد نیاز برای زنگ تفریح یک مدرسه؟

nitrate – 4 basic steps to choose the right water purifier?

Before you are in the market looking for a water treatment system that is right for your business, you need information about water quality. Hirab Sun 4 basic steps below to select a suitable home water treatment system, you suggest.

First Step: On the main source of water supply in your feed.
Does your water comes from groundwater aquifers and wells? The main source of drinking water or rivers are you? Proportional to the water resources used, the type of possible contaminants in the water and proper Rvshtsfyh change. For example, microorganisms in surface waters (rivers, springs, etc.) is much greater than the rate of microbial contaminants in water wells. In contrast to nitrate contamination of ground water table, especially if they are exposed to wastewater penetration is higher. Thus, a basic information about the source of water, can be very effective in selecting the proper water treatment.

Second step: purification processes that are now on the water you do not have.
Once you know the source of their water supply, to the steps that are already on your water purification is performed to know more. Does your water chlorination is? Is clarified by filtration and clarification of the house? Directly, without any treatment or procedure to be used? For example, you may use the water of a well in the yard of his own house, which did not refining operations on it. Water treatment system, you need someone to water and piping is used, is different.

Third step: the type and extent of contamination in water consumption can learn.
One of the most important things in choosing the right water treatment system, the type of contaminants in your drinking water. To obtain general information about the types of pollutants in their water, you can start searching for information on the Internet. Usually a lot of research on water pollutants in different areas, researchers, academics and students will be registered as an article. Many of these articles are available on Internet Web sites. The news published in your area can provide information about water and water consumption, water consumption, although overall the area to give you.
The type and amount of pollutants and impurities present in your drinking water, water purification is a very important issue in Antkhabdstgah.
bad-water.jpg

Step Four: Pay attention to the amount and type of water use.
Furthermore, the selection of appropriate water treatment, and the use of water. The type of application is the use of treated water will do what you want? Do you use water for the pool? Back to drinking, or hygienic purposes Shtshv and treated water do you need? Water treatment method and device for each of these applications differ.
Water consumption is also another factor.

Pure water purifier water, home water treatment device aquatech, 3-stage water filtration system of impurities, water, chlorinated water hazards, hazards of chlorine pool water, chlorine water, the chlorine, chlorine levels in drinking water, the chlorine pool, the chlorinated municipal water, impurities, water, industrial wastewater, water tanks, chlorine, chlorine reservoir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *