منظور از سختی آب چیست؟

سختی آب

سختی آب به واکنش آب و صابون و رسوبگذاری در ظرفها و لوله هایی که آب را می جوشانند یا هدایت می کنند ، مربوط می شود. آبهایی که مقدار نسبتا زیادی املاح کلسیم و منیزیم و بعضی مواد دیگر داشته باشند، با صابون به خوبی کف نمی کنند، به همین جهت سختی را به صورت مجموع غلظت یون های Ca2+ و Mg2+ به ppm با میلی گرم در لیتر و برحسب کربنات کلسیم معادل آنها بیان می کنند و آن را سختی آب می نامند.

بنابراین سختی کل عبارت است از:

TH=(Ca×Caco3/ca)+(mgcaco3/mg

  TH: سختی کل

آبهای موجود در آبخوان ها آهکی یا گچی ممکن است دارای سختی کل 200 تا 300 میلی گرم در باشند. برای اندازه گیری درجه سختی سختی علاوه بر واحد پیش گفته واحدهای دیگری نیز بکار می رود. مثلا یک درجه سختی فرانسوی معادل 10 میلی گرم در لیتر CaCo3 و یک درجه سخت آلمانی برابر 10 میلی گرم در لیتر CaO است.

Hard water reacts with soap and water and sedimentation in the tank and pipes, which are boiled in water or conduct, is relevant. Waters that the relative abundance of calcium and magnesium and some other materials have, with soap as well as the floor not so hard as the total concentration of ions Ca2 + and Mg2 + in ppm to milligrams per liter as calcium carbonate equivalent they argue it is called hard water.

The total hardness is:

TH = (Ca × Caco3 / ca) + (mgcaco3 / mg

   TH: total hardness
Hey aquifers in limestone or gypsum may be a total hardness of 200 to 300 mg. Difficult to measure the degree of difficulty in addition to the foregoing, other units are used. For example, a hardness of 10 milligrams per liter CaCo3 French and German a hard grade CaO is equal to 10 milligrams per liter.

Astkhr, Water Purifier Water Purifier Water Purifier Joker Ayva, water, water purification water purification Zmyny, Tsfyh, Bala, Size Water Purifier sure, device Shamydny, treating hard water, metals Sngyn, Fyltrasyvn, calculate the total hardness of water reduction of water hardness